Математика для економістів, частина 1

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.006
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Гошко Любомир Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання технічних задач.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: • загальні компетентності: 1) здатність навчатися; 2) уміння аналітично мислити; 3) уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 4) уміння приймати обґрунтовані рішення; • фахові компетентності: 1) базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування екобезпечних технологій; 2) уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 3) здатність застосовувати професійно-профільні знання й практичні навики для розв’язання типових задач спеціальності та аргументувати вибір методів їх розв’язання, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання (необхідно сформулювати 6 - 8 результатів навчання): 1. Обчислювати визначники 2-го, 3-го та вищих порядків. 2. Виконувати дії над матрицями. 3. Розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 4. Розкладати вектори за базисом, обчислювати скалярний добуток векторів. 5. Будувати рівняння прямих та кривих другого порядку на площині та прямих і площин у просторі. 6. Знаходити похідні функції однієї змінної та проводити повне дослідження функції. 7. Знаходити частинні похідні та точки екстремуму функції багатьох змінних. 8. Знаходити інтеграли із застосуванням різних методів інтегрування. Використовувати визначений інтеграл до обчислення площ, об’ємів. 9. Обчислювати подвійний інтеграл. 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя. 3. Знання тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки. 4. Знання особливостей розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, принципів формування інвестиційного портфеля, методів оцінювання ефективності портфельних та реальних інвестицій. 5. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 6. Знання процедури підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, структури, змісту, типових форм зовнішньоторговельної документації. 7. Знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики. 8. Знання особливостей зовнішньоторгових угод та контрактів, міжнародних та національних стандартів аудиту зовнішньоекономічних операцій. 9. Знання методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, процедур збору статистичної інформації, виявлення тенденцій розвитку і взаємозв’язків у світовій економіці. 10. Знання основ функціонування інформаційних систем, що використовуються для обробки міжнародної економічної інформації. 11. Знання основних категорій, принципів та функцій міжнародної торгівлі, а також форм міжнародної електронної торгівлі. 12. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. 13. Знання особливостей міжнародної економічної та торговельної політики ЄС та уміння враховувати їх при розробці стратегії співробітництва України з ЄС. 14. Володіння достатніми знаннями щодо основних теорій та моделей прямих закордонних інвестицій і ТНК, особливостей виробничої, фінансової діяльності ТНК, управління персоналом ТНК. 15. Отримання знань для організації та проведення науково-педагогічної діяльності та досліджень у сфері міжнародних економічних відносин за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій. 16. Знання видів і напрямків інвестиційно-інноваційної діяльності, критеріїв техніко-економічної оцінки продукції інноваційного підприємства. 17. Знання особливостей і правового регулювання страхування у сфері міжнародних економічних відносин. 18. Знання основ правового регулювання функціонування фондового ринку в Україні та за кордоном, а також ведення ділових комунікацій, ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин. 19. Знання теоретичних методичних і організаційних проблем, що виникають при здійсненні митного обслуговування. 20. Знання основних нормативно-правових актів, міжнародних конвенцій, які регулюють процес здійснення митного обслуговування в Україні і за кордоном.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Елементарна математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, Математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, інформатика, економіко-математичні методи і моделі
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Математика для економістів.ч.1.(вища математика)” складається з розділів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та “Математичний аналіз”. У розділі “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” розглядаються наступні теми: “Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Основні задачі аналітичної геометрії на площині та в просторі”. Розділ “Математичний аналіз” складається з тем: “Функції однієї змінної”, “Функції багатьох змінних”, “Первісна та невизначений інтеграл”, ”Подвійний інтеграл”. “Ряди”. “Диференціальні рівняння”
Опис: Навчальна дисципліна “Математика для економістів.ч.1.(вища математика)” складається з розділів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та “Математичний аналіз”. У розділі “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” розглядаються наступні теми: “Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Основні задачі аналітичної геометрії на площині та в просторі”. Розділ “Математичний аналіз” складається з тем: “Функції однієї змінної”, “Функції багатьох змінних”, “Первісна та невизначений інтеграл”, ”Подвійний інтеграл”. “Ряди”. “Диференціальні рівняння”
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Математичний аналіз: Навчальний посібник.– Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 404 с. 2. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К.Рудавський, Г.В.Понеділок, І.О.Бобик, О.З.Ватаманюк, Х.Т.Дрогомирецька, О.М.Рибицька, О.З.Слюсарчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002.– 308 с. 3. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.– 326 с. 4. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 232 с. 5. Завдання до РГР “Лінійна алгебра та аналітична геометрія. ДУ “ЛП”, 2000. 6. Математичний аналіз.Ч.1. електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/co urse/view.php?id=14920, 7. Математичний аналіз.Ч.2. електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/co urse/view.php?id=14923.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).