Менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.014
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дарміць Р.З.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоїти необхідні базові знання з управління організацією, об’єктивні закони і принципи її функціонування, отримати знання щодо умов, методів та інструментів менеджменту, а також розвинути уміння та навички прийняття раціональних управлінських рішень у процесі професійного зростання і самовдосконалення.
Завдання: інтегральна компетентність (ІНТ): здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. загальні (ЗК): ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом; ЗК 09. Здатність бути критичним і самокритичним; ЗК 10. Здатність працювати у команді; ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). спеціальні (фахові, предметні) (СК): СК 09. Здатність здійснювати ефективні комунікації; СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення; СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.
Результати навчання: ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР 17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. ПР 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізит: -Українська мова за професійним спрямуванням пререквізит: - Маркетинг - Економіка підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни "Менеджмент" передбачає ознайомлення з основними категоріями менеджменту, освоєння методів проектування ОСУ, опрацювання форм і систем заробітної плати в розрізі мотивування персоналу, розуміння, функцій і методів, управлінських рішень, комунікацій та застосування підходів до ефективного керівництва у процесі управління організацією тощо.
Опис: Сутність менеджменту і його місце в системі управління підприємством. Історія розвитку менеджменту. Організація як об’єкт управління. Функції та технологія менеджменту. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%), з них: - 30% - виконання та захист лабораторних робіт; Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах лабораторних робіт (поточний контроль) та екзаменаційного контролю. Рішення викладача щодо рівня знань та умінь студента виявленого під час виконання завдань в межах лабораторних робіт занять та екзаменаційного контролю оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до шкали переведення
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, І.С.Процик, С.Б.Романишин, Р.З. Дарміць. – 5-ге вид., випр. та доп. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2020. – 208с. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 3-є вид. Львів: НУ «Львівська політехніка» (ІВЦ «ІНТЕЛЕКТ+» ІПДО) «Інтелект-Захід», 2007. – 384с. 3. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник. Для студентів всіх форм навчання галузей знань „Менеджмент і адміністрування” (дисципліна „Основи менеджменту”) та „Економіка і підприємництво” (дисципліна „Менеджмент”) / Укл.: О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. – 172 с. 4. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. А.А. Мазаракі; Харків: Фоліо, 2014. – 846 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).