Мікроекономіка

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.015
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Пушак Г.І., к.е.н., доц. Гошовська О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування системи знань з теоретичної мікроекономіки, які відображають закономірності функціонування окремих мікроекономічних суб’єктів – підприємств, фірм, індивідів, домогосподарств за умов обмежених економічних ресурсів і альтернативних варіантів їх використання та теоретичний інструментарій прийняття оптимальних господарських рішень.
Завдання: фахові компетентності: СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СКОЗ. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
Результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки , які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: математика для економістів, макроекономіка - кореквізити: менеджмент, міжнародна економіка
Короткий зміст навчальної програми: Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії – фундаментальної науки про господарство. Мікроекономіка вивчає механізм прийняття рішень та принципи економічної поведінки окремих господарюючих одиниць (домашніх господарств, фірм), ринки окремих товарів тощо. Вивчення даної дисципліни дає змогу зрозуміти економічні взаємозв’язки між цими господарюючими суб’єктами і економічними структурами, визначити їх місце і роль у процесах, що відбуваються. Вивчення курс «Мікроекономіки», забезпечить уміння визначати особливості та давати аналіз діяльності фірми в умовах різних ринкових структур, використовувати вказані особливості під час прийняття рішень окремими економічними суб’єктами з метою досягнення оптимальних результатів господарської діяльності. У межах курсу «Мікроекономіка» вивчають основні засади функціонування ринку: попит, пропозицію, механізм ціноутворення; особливості поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції, монополії, олігополії та монополістичної конкуренції; ринки ресурсів та особливості ціноутворення на них з урахуванням конкуренції; умови і чинники забезпечення рівноваги на окремих ринках та загальної рівноваги; роль держави, враховуючи ефективність окремих ринків.
Опис: Предмет і метод мікроекономіки. Попит та пропозиція Теорія еластичності Теорія корисності економічного блага. Економічний вибір Аналіз поведінки споживача Теорія виробництва та мікроекономічна модель фірми Витрати виробництва Ринок досконалої конкуренції Монопольний ринок Олігополістична структура ринку Ринок монополістичної конкуренції Похідний попит і ринок ресурсів Ринок праці Ринок капіталу Економічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага
Методи та критерії оцінювання: Форми і засоби рубіжного та підсумкового контролю: - тестування знань із тем лекційного курсу; - усне опитування; - виступи на практичних заняттях (реферати, доповіді, дискусії); - розв'язання ситуаційних завдань, задач; - написання поточних контрольних робіт; - виконання лабораторних робіт; - виконання розрахунково-графічної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: • Поточний контроль на практичних заняттях (38%) виконання розрахунково-графічної роботи (14%); виконання лабораторних робіт (28%) • підсумковий тест (20%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Поплавська Ж.В. Мікроекономіка: Навч. посібник [для студ. Вищ.навч.закл]/ Ж.В. Поплавська, О.Й. Криса. – К.: Алерта, 2012. – 272 с. 2. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2008. – 679 с. 3. Ватаманюк О.З. Мікроекономіка: теорія і практикум. Навчальний посібник. - 2-е вид., переробл. і доп. – Львів: «Інтелект-Захід», 2007. - 280 с. 4. Скорик Г.І., Пушак Г.І. Мікроекономіка: словкин термінів з графіками та формулами. Львів, 2022. 96 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).