Розробка системи менеджменту (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дарміць Р.З.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоїти необхідні базові знання з управління організацією, об’єктивні закони і принципи її функціонування, отримати знання щодо умов, методів та інструментів менеджменту, а також розвинути уміння та навички прийняття раціональних управлінських рішень у процесі професійного зростання і самовдосконалення у процесі курсового проектування.
Завдання: У процесі курсового проектування студент повинен засвоїти навички формування функцій і методів менеджменту, прийняття управлінських рішень щодо створення ОСУ, комунікацій, оцінювання ефективності тощо.
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: 1. Здатність планувати та управляти часом. 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 3. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 4. Здатність використовувати інформаційні системи та технології в управлінні міжнародними економічними відносинами у сфері медіа комунікацій та ІТ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Українська мова кореквізит: Маркетинг; Економіка підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Сутність менеджменту та його місце в загальній системі управління. Еволюція менеджменту. Види організацій як об’єктів управління. Процес менеджменту. Функції та методи менеджменту. Управлінські рішення та підходи щодо їх оптимізації. Інформаційні системи і комунікації. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Проблеми відповідальності та управлінської етики. Організаційні зміни та організаційний розвиток. Ефективність менеджменту.
Опис: Виконання курсового проекту (роботи) укладається у таку структуру: Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організації Розділ 2. Формування функцій менеджменту в організації 2.1. Планування 2.2. Організування 2.3. Мотивування 2.4. Контролювання 2.5. Регулювання Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації Розділ 5. Проектування комунікацій в організації Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників організації Розділ 7. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва Розділ 8. Управління конфліктами, стресами та організаційними змінами Розділ 9. Оцінювання ефективності систем менеджменту Висновки Список використаної літератури
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%): захист курсового проекту
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах лабораторних робіт (поточний контроль) та екзаменаційного контролю. Рішення викладача щодо рівня знань та умінь студента виявленого під час виконання завдань в межах лабораторних робіт занять та екзаменаційного контролю оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до такої шкали переведення
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Madura J. International Financial Management / J. Madura. – 4th ed. – New York: West Publishing Company, 2007. – 728 p. 2. Russell S. R., Taylor B. W. Operations management: Creating value along the supply chain. 7 ed. N.-Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2010. 832 p. 3. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навчальний посібник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів: Інтелект-Захід, 2012. 4. Осовська Г. В. Менеджмент : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 5. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с. 6. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).