Історія державності та культури України

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: кандидат історичних наук Курдина Юлія Михайлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створення сприятливих умов для особистісного розвитку особистості студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником примирення різних моделей історичної пам’яті, засобом конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства. Ця дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Завдання: -Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. -Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Результати навчання: - Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. - Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. - Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням) Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 1 Філософія
Короткий зміст навчальної програми: У контексті сучасних інтеграційних процесів в українському суспільстві вивчення студентами навчальної дисципліни «Історія державності, науки та культури України» передбачає набуття ними громадянської та соціокультурної компетентності як інтегративної якості світоглядного самовизначення особистості, забезпечуючи її професійну та громадянську самореалізацію у сучасному суспільстві. Проблеми історії науки та технічної освіти є важливою складовою курсу, що забезпечує можливість майбутніх фахівців ознайомитися із здобутками минулих поколінь для гармонійного розвитку суспільства в контексті системи “природа-людина-техніка”. Наукові та технічні досягнення володіють унікальним потенціалом впливу на темпи розвитку людства, сприяє процесам трансформації суспільства, стимулює соціально-економічні зміни, що визначають вектор розвитку цивілізації. Підготовлені фахівці мають змогу отримати стале відчуття приналежності до національної спільноти, навчаються приймати самостійні рішення, здійснювати зважений вибір, прогнозувати розвиток суспільства у майбутньому.
Опис: Територія, склад та ідентичність населення українських земель в історичній ретроспективі Ґенеза українського державотворення у Середньовіччі і Ранньомодерний час Суперечливі питання українського державотворення. Людина і спротив тоталітарним режимам у ХХ ст. Українські землі як частина європейського полікультурного простору в Х-ХІХ ст. Культурні процеси на українських землях в новітню добу. Символічний простір міста та його культура. Історія науки і технічної освіти на українських землях.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та фронтальне опитування, оцінювання індивідального завдання. Екзамен – письмовий контроль, усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (презентації, усні та письмові відповіді, есе «Історія мого роду»; підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів: 35 балів: опитування. презентації, відповіді усні, письмові; 10 балів- індивідуальне завдання "Історія мого роду на тлі історичних подій 19-20 ст."; підсумковий контроль – 55 балів (екзамен). 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. – 408 с. 2. В’ятрович В. (Не)історичні миті. Нариси про минулі сто років. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 176 с. 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ ст. . – К.: Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с. 4. Грицак Я. подолати минуле: глобальна історія України. – К.: Портал, 2022, 408 с. 5. Історія України: суспільство, культура, державність: навч. посібник/ П.Вербицька, Я.Лисейко, І.Хома, В.Банах, Р.Кузьмин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 268 с. 6. Історія цивілізації. Україна. Том 2. Від Русі до Галицького князівства (900 – 1256) / Олена Черненко, Олександр Моця, О. Бубенок. – Х.: Фоліо, 2021. – 590 с. 7. Історія Української держави: Гетьманат ранньомодерної доби / Відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. К.: Арій, 2018. – 720 с. 8. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 9.Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).