Іміджелогія

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.000.00.M.020G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Сватюк Оксана Робертівна, к.е.н., доцент Винничук Роксолана Олександрівна, к.е.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни «Іміджелогія» є публічний імідж-образ, створений об’єктом, суб’єктом для отримання зворотнього зв’язку з масовою аудиторією
Завдання: інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук загальні компетентності: ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; фахові компетентності: ФК 6.Здатність діяти соціально відповідально і свідомо; ФК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. фахові компетентності професійного спрямування: ФКС 5.1. Здатність організовувати систему управління персоналом організації на засадах інтелектуалізації, соціалізації та гуманізації менеджменту.
Результати навчання: результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні ПРН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи ПРН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації ПРН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. КОМ2 Здатність ефективно формувати комунікації АіВ2 Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Менеджмент. Макроекономіка. Історія держави і культури.
Короткий зміст навчальної програми: Імідж як виклик сучасного світу. Особливості процесів іміджмейкерства. Технології управління особистісним іміджем. Формування ефективного іміджу. Створення ділового іміджу.
Опис: Теоретичні підходи до визначення сутності іміджу Типізація та поліфункціональність іміджу Технології управління індивідуальним іміджем Побудова ефективного іміджу Особливості створення ділового іміджу Корпоративний імідж Методи формування, реалізації, корегування іміджу організації
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (30%): тестування, усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – (60%) передбачає розв’язування ситуаційних завдань, усне опитування, підготовка тематичних презентацій. Поточний контроль: оцінювання знань на практичних заняттях (обговорення та виконання практичних завдань; участь в ділових іграх; участь у підведеннях підсумків з питань, що розглядаються на практичному занятті); оцінювання виконання та захисту індивідуальної контрольної роботи (правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді під час захисту роботи); проведення підсумкової контрольної роботи (тестування) Підсумковий заліковий контроль – (40%), контрольні заходи. Захист і самопрезентація резюме. орма проведення заліку – письмово-усна. Варіант залікової роботи складається із завдань, при вирішенні яких студент повинен продемонструвати свої знання та вміння, отримані під час вивчення дисципліни «Іміджелогія».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Барна Н.В. Іміджелогія. / Н.В. Барна // К.: Університет "Україна", 2008. - 217 с. 2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К., 2015. 3. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності / К.: Міленіум, 2015. – № 15. – 276 с. 4. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури // К.: Міленіум, 2016. – № 10. – 210 с. 5. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: Навч.метод. посіб. / В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дегтярьова, А. Кудряченко; За заг. ред. В. Бебика. – К.: ІКЦ «Леста», 2015. – 248 с. 6. Луньов О. Формування власного позитивного іміджу. – К.: Ін-т громад. суспільства, 2018. – 70 с. 7.Створення іміджу https://github.com/hkalant/awesome-edtech-tools#image-creation
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).