Маркетинг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.019
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Гринкевич Світлана Степанівна, к.е.н., доц. Лихолат Світлана Михайлівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані маркетингові завдання та прикладні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування та під час навчально-пізнавального процесу, що передбачає застосування спеціалізованих теоретичних та емпіричних методів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахових: СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. СК10. Здатність визначити, обґрунтувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи документи на засадах договірного права. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Мікроекономіка Менеджмент Супутні і наступні навчальні дисципліни Фінанси, Гроші та кредит, Страхування Статистика
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Маркетинг» передбачає надання студентам знань про сутність і зміст маркетингу, його складові та методи. Дисципліна передбачає набуття ними практичних навичок у сфері збирання інформації про середовище функціонування підприємства, прийняття рішень у межах окремих складових його комплексу маркетингу та у сфері управління маркетинговою діяльністю.
Опис: Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція Тема 2. Система і характеристики сучасного маркетингу Тема 3. Маркетингові дослідження Тема 4. Маркетингова товарна політика Тема 5. Маркетингова цінова політика Тема 6. Маркетингова політика розподілу Тема 7. Маркетингова політика просування Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності Тема 9. Планування маркетингової діяльності
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи здобувача: – розв’язування розрахунково-аналітичних та ситуаційних задач; – виконання лабораторних робіт та їх захист; – обговорення проблемних теоретичних питань. 2. Підсумковий контроль (екзамен): – оцінювання знань здобувачів передбачає письмову та усну компоненту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання практичних завдань та оцінка знань - 10 балів Виконання лабораторних завдань та їх захист - 20 балів Іспит - 70 балів (55 - письмова складова, 15 - усна складова)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Маркетинг: Підручник / [В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.]; ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.– 422 с. 2. Маркетингові дослідження: підручник / Н. С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 460 c. 3. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 232 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).