Міжнародна економіка

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Литвин І.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчити структуру міжнародної економіки, об’єктивні закони і принципи її розвитку, отримати знання щодо умов, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також розвинути уміння та навички аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Фахові компетентності: СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
Результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу. Самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький. Методи оцінювання досягнення результатів навчання: Поточний і екзаменаційний контроль. Методи поточного оцінювання знань: вибіркове усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіуми, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – тестовий контроль, усна компонента.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: :Менеджмент Макроекономіка Ко-реквізит: Статистика Фінанси, гроші та кредит
Короткий зміст навчальної програми: Сутність міжнародної економіки. Особливості здійснення міжнародної торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами. Міжнародна торгова політика. Міжнародна торгівля послугами. Міжнародний рух капіталу. Сучасні особливості міжнародного руху капіталу. Фінансова глобалізація. ТНК — локомотив економічної та фінансової глобалізації. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна передача технології. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна валютно-фінансова система. Еволюція світової валютної системи. Європейська валютна система. Вартість валюти та валютний курс. Механізми здійснення валютних операцій та їх різновиди. Платіжний баланс. Міжнародні фінансові ринки. Сутність і структура світового фінансового ринку. Євроринки та специфіка їх функціонування. Регулювання міжнародних економічних відносин. Місія та функції міжнародних кредитно-фінансових організацій.
Опис: Тема 1. Предмет та структура міжнародної економіки Тема 2. Функціональні взаємозв’язки у міжнародній економіці. Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами. Тема 4. Міжнародна торгова політика та її інструменти Тема 5. Міжнародна торгівля послугами. Тема 6. Міжнародний рух капіталу. Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили. Тема 8. Міжнародна передача технологій. Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція Тема 10. Міжнародна валютно-фінансова система. Тема 11. Вартість валюти та валютний курс. Тема 12. Платіжний баланс. Тема 13. Міжнародні фінансові ринки. Тема 14. Регулювання міжнародних економічних відносин.
Методи та критерії оцінювання: Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекціях та практичних заняттях, на консультаціях і іспитах Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студентів до занять і їх вміння на практиці продемонструвати отримані знання шляхом використання таких методів: вибіркове усне опитування; фронтальна перевірка знань з розглянутих на лекціях тем; перевірка правильності розв’язку контрольного домашнього завдання. Контрольні заходи (КЗ) проводяться у письмовій формі з наступною усною компонентою
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах – 100 балів Поточний контроль (ПК) - 30 балів: - презентація індивідуальних самостійних робіт (10 балів); - усне і письмове опитування, виконання задач, ситуаційних вправ і кейсів (20 балів) Екзаменаційний контроль – 70 балів: письмова компонента (50 балів), усна компонента (20 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • робота на практичних заняттях це: презентація контрольного домашнього завдання - 10 балів, усне і письмове опитування, виконання задач, ситуаційних вправ і кейсів - 20 балів, разом – 30 балів; • за виконання контрольного заходу (екзаменаційного завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента).
Рекомендована література: 1. Липов В. В. Глобальна економіка : навчальний посібник : у 2-х частинах. Частина 1. Теоретичні засади глобальних досліджень : [Електронне видання] / В. В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с. 2. Кузьмін О. Є. Глобальна економіка / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 300 с. 3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст] підруч. / Ю. Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 4. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2018. – 364 с. 5. Босак А.О. Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2016. – 206 с. 6. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : практикум : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2016. – 583 с. 7. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г. Логвінової Н.С. – Київ: ЦУЛ, 2011. 8. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. — К. : КНЕУ, 2014. — 762 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).