Бухгалтерський облік

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.016
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Воскресенська Тетяна Ігорівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами фундаментальних основ організації та методики ведення бухгалтерського обліку та засад формування звітності підприємств в Україні. Вивчення цієї дисципліни сприятиме здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фінансової роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: -загальних: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. -спеціальних (фахових, предметних) компетентностей спеціальності: СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. -Фахових компетентностей професійного спрямування «Фінанси і кредит»: СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. - формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. - володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - уміти проводити облік операцій на підприємствах, у фінансових установах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: «Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» «Мікроекономіка», -кореквізит: «Гроші та кредит», "Статистика".
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичний матеріал навчальної дисципліни охоплює 9 тем, що розкривають особливості теоретичних основ і методичних прийомів бухгалтерського обліку та складання звітності як завершального етапу циклу бухгалтерської обробки даних. Розкриття предмета дисципліни розпочинається з розгляду сутності бухгалтерського обліку та основ його організації. Розкрито історію розвитку, основні принципи і сутність бухгалтерського обліку, базові поняття і терміни, функції і структура бухгалтерського апарату організації, сутність бухгалтерської професії та професійної етики бухгалтера. Дані характеристики предмета і методу бухгалтерського обліку стосовно до сучасних умов розвитку економіки. Також розкрито особливості обліку в розрізі процесів постачання, виробництва, збуту продукції. Окрема тема присвячена розгляду особливосте формування фінансової звітності підприємства.
Опис: Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. Предмет та метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Первинне спостереження, документація та ін вентаризація. Форми бухгалтерського обліку. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Облік основних господарських процесів. Основи бухгалтерської звітності.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання і критерії: Поточний контроль (40%): -Практичні заняття (20%) усне опитування, виконання розрахункових завдань на практичних заняттях, письмове тестування. - Лабораторні заняття (20%) Підсумковий контроль (60%): іспит (письмова та усна компонента).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: - робота на практичних заняттях - 20 балів; - виконання та захист лабораторних робіт - 20 балів; Екзаменаційний контроль: - письмова компонента - 50 балів; - усна компонента - 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Карп’як Я. С. Організація обліку: навч. посібник / Я. С. Карп’як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 368 с. 2. Облік і аудит: навч. посібник/ Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с. 3. Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу та аудиту: навч. посібник/ Яремко І.Й., О.С. Лемішовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с. Допоміжна: 1. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 424 с. 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ. 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-34. 4. Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік. Практикум: навч.-практичний посібник / Т.Г Мельник. – К.: Кондор-Видавництво, 2018. – 425 с. 5. Вступ до фаху “Облік і оподаткування”: навч. посібник / За заг. ред. проф. А. Г. Загороднього та проф. І. Й. Яремка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 260 с. 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291. 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. 8. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356. 9. Jaremko I., Voskresenska T. Transaction costs of enterprises: the issue of accounting and analysis management/ I. Jaremko, T. Voskresenska // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 2. – P. 261–267., наукометрична база даних Web of Science. 10. Воскресенська Т.І. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні/ Воскресенська Т.І. // Бізнес Інформ. – 2018. – №1. – C. 254–259. 11. Воскресенська Т.І. Специфіка викладання бухгалтерського обліку за спеціальністю фінанси в Україні та Польщі: порівняльний аспект /Т.І. Воскресенська// Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XL Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин, 28 марта 2019) 12. Воскресенська Т.І. Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників/ Т.І. Воскресенська, М.В.Ольшанська // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», серія: «Економічні науки». – 2019. – № 3 (23). – С. 37-43. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4820. 13. Vysochan, O., Hyk, V., & Vysochan, O. (2021). Аccounting support of financing it-clusters activity in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(4), 497–503. https://doi.org/10.15544/mts.2020.51 наукометрична база даних (Web of Science). 14.Бухгалтер 911: спеціалізований сайт для бухгалтерів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com. 15. Законодавство України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. 16. Міністерство фінансів України. Законодавство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/aspekti-roboti/zakonodavstvo 17. Наукова періодика України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN =UJRN& P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).