Філософія

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: к.філос.н., доц. Онищук О. В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Розвинути у студентів навички самостійного виявлення та розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжособистісних стосунків у сучасному суспільстві.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: Ознайомити студентів з ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; сприяти засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку науки; продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського мислення, наукової та художньої творчості. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: основні етапи розвитку світової та української філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості інтелектуальних побудов світоглядних знань; знати видатних представників, як світової, так і української філософії, та їхні важливі ідеї; знати провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; знати значення основних філософських термінів. вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; вміти порівнювати частково наукові та філософські знання певних проблем; вміти опрацьовувати філософські тексти; вміти аналізувати проблеми сучасного життя та суспільства, використовуючи філософські поняття та категорій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. -Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною, Антична філософія, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Німецька класична філософія, Перехід від класичної філософії до некласичної, Сучасна некласична філософія, Історія української філософії, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія особистості, Філософія історії, Соціальна філософія, Культура і цивілізація
Опис: Розділ І: Вступ до курсу Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною Розділ ІІ: Провідні тенденції історичного становлення філософського мислення. Філософія Стародавнього світу Філософія європейського Середньовіччя та Відродження Філософія Нового часу Перехід від класичної філософії до некласичної Філософія ХХ ст. Сучасна західна філософія Розділ ІІІ: Історія філософії в контексті розвитку України Історія української філософії Розділ ІV: Фундаментальні проблеми філософії Проблема буття у філософії Свідомість як філософська проблема Пізнання: його структура та динаміка Людина та її буття як предмет філософського осмислення Соціальна філософія Культура і цивілізація Філософія науки і техніки
Методи та критерії оцінювання: Лекції, семінарські заняття, самостійна робота. - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи і доповіді на семінарах, тести. - Підсумковий контроль (60%): іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Параметри Відмітка відповіді Відмінно 88-100 балів Добре 71-87 балів Задовільно 50-70 балів Незадовільно 26-49 балів Незадовільно 0-25 балів 1 2 3 4 5 6 Володіння понятійним апаратом та категоріями Основні поняття і категорії засвоєні Поняття засвоєні, але в деяких випадках неточно Поняття та категорії засвоєні неточно Основні поняття та категорії не освоєні Основні поняття та категорії не освоєні Знання наукового фактичного матеріалу Вільне володіння небхідним науковим матеріалом У викладі матеріалу визначаються неточності У викладі матеріалу визначаються неточності і не беруться фактичні дані Не володіння фактичним матеріалом Не володіння фактичним матеріалом Вміння проводити аналіз і узагальнення Самостійно проводиться науковий аналіз фактичного матеріалу Самостійне проведення наукового аналізу фактичного матеріалу, але допускаються неточності і непослідовність Переказ навчального матеріалу з елементами аналізу Переказ навчального матеріалу без проведення аналізу Переказ навчального матеріалу без проведення аналізу з неточностями Знання навчальної літератури з курсу Вільне володіння матеріалами підручника та основної літератури Вільне володіння матеріалами підручника та знання основної літератури Знання матеріалів підручника та знання основної літератури Знання матеріалів підручника, але незнання основної літератури Незнання матеріалів підручника, незнання основної літератури Повнота володіння курсом Вільне володіння матеріалами курсу, відповіді на всі питання Вільне володіння матеріалами курсу, недоліки в обґрунтуванні відповідей Володіння матеріалами курсу, недоліки в обґрунтованості відповідей Слабке володіння матеріалами курсу, немає обґрунтованих відповідей Слабке володіння матеріалами курсу, відсутність обґрунтованих відповідей
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000. 3. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001. 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К., 1998. 5. Татаркевич Вл. Історія філософії. – Т.1-3. – Львів, 1998-1999. 6. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія. Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. - 544 с. 7. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).