Економіка підприємства

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Проф. Ємельянов Олександр Юрійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни "Економіка підприємства" є формування у студентів системи теоретичних знань, вмінь та навичок практичної роботи щодо методів організації ефективного господарювання на рівні підприємства; набуття теоретичних і практичних знань щодо вирішення конкретних економічних завдань, які дозволили б їм найкращим чином досягти економічних цілей підприємства - одержання високих прибутків, вибір найбільш оптимальних рішень на перспективу.
Завдання: Загальні компетентності (ЗК): ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК): СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: Знати: - закономірності функціонування та особливості розвитку підприємств; - основні поняття, категорії економіки підприємств, їх взаємозв'язок та інструменти управління; - методику розрахунку, аналізу та планування основних показників діяльності підприємств. Вміти: - виявляти й аналізувати тенденції зміни основних показників діяльності підприємств на макро - і мікрорівні; - розраховувати на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази основні економічні показники діяльності підприємств; - здійснювати пошук інформації та здійснювати обробку даних, аналіз для вирішення поставлених завдань; - використовувати різні джерела інформації для прийняття управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності підприємств; - розробляти плани-проекти розвитку підприємств з урахуванням нормативно-правових, ресурсних, адміністративних та інших обмежень. Володіти: - сучасними методиками розрахунку, аналізу та планування показників, що характеризують діяльність підприємств; - навичками самостійної роботи, самоорганізації і організації виконання економічних розрахунків, пов'язаних з діяльністю підприємств; - методологією економічного дослідження процесів розвитку підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Мікроекономіка Менеджмент Фінанси диверсифікованих підприємств Фінанси, гроші і кредит Теорія оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Оволодіння дисципліною «Економіка підприємства» дозволяє отримати ґрунтовні знання про особливості функціонування внутрішньо-економічного механізму підприємства та вплив на нього зовнішнього середовища; форми та методи управління підприємством; склад та показники використання виробничих та інших ресурсів; закономірності формування витрат та результатів діяльності підприємства; чинники економічного розвитку підприємства, зокрема, засоби та форми здійснення ним інвестиційної та інноваційної діяльності. Лекційна форма навчання поєднується з різними видами практичних та семінарських занять, на яких закріплюються і поглиблюються одержані на лекціях знання, що сприяє виробленню вмінь та навичок практичної діяльності. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з економічною літературою, нормативними актами з питань державного регулювання економіки. Все це дозволить майбутнім бакалаврам опанувати сучасними основами економічного мисленням, усім розмаїттям форм і методів господарювання, умінням працювати в кризових та екстремальних ситуаціях. У навчальному процесі рекомендується використовувати правові інформаційно-довідкові системи і пакети прикладних програм для вирішення завдань з даної дисципліни.
Опис: Теорії підприємств і основи підприємництва; Види підприємств, їх організаційно-правові форми; Зовнішнє середовище господарювання підприємств; Структура та управління підприємством; Ринок і продукція; Планування діяльності підприємства; Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці; Капітал підприємства; Інвестиції; Інноваційна діяльність; Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства; Організація виробництва і забезпечення якості продукції; Витрати на виробництво та реалізацію продукції; Фінансово-економічні результати діяльності підприємства; Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація; Економічна безпека та антикризова діяльність.
Методи та критерії оцінювання: розвязування задач, усне опитування, контрольні роботи (30%) підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Комплексне письмове завдання складається з питань трьох рівнів складності: 15 питань першого рівня складності, 2 завдання другого рівня складності та 1 завдання третього рівня складності. Письмова компонента максимально оцінюється в 60 балів. Усна компонента максимально оцінюється в 15 балів. Сумарна оцінка за екзаменаційним контролем складає 75 балів. Для 1-го рівня 2 бали виставляється за правильну відповідь; 0 балів – за неправильну відповідь. Для 2-го рівня складності 8 балів виставляється за повну відповідь; 4 бали – за неповну відповідь; 0 балів – за неправильну відповідь. Для 3-го рівня складності 14 балів виставляється за повну відповідь; 7 балів – за неповну відповідь; 0 балів – за неправильну відповідь. Допоміжні матеріали та засоби, якими можна користуватись під час виконання контролю, не рекомендуються. Час на виконання письмового завдання – 90 хвилин.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л., проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Кондор, 2020. 700 с. 2. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва, Л.О.Болтянська. – Мелітополь: Люкс, 2020. 272 с. 3. О.Я.Загорецька, О.Ю.Ємельянов, В.М.Мельник, О.І.Гудзь. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка підприємства». Віртуальне середовище НУЛП. Сертифікат №00200. 2013. 4. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін, О.Г. Мендрул та ін.; за заг. ред. Г.О.Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2009. – 439с. 5. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2016. - 528 с. 6. Економіка підприємства: навч.пос. / В.В.Козик, О.Ю.Ємельянов, О.Я. Загорецька [та ін.]. – Львів: Вид-во «Простір-М», 2017. – 406 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).