Теорія оподаткування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Синютка Наталія Геннадіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: набуття студентами базових знань з теорії і практики оподаткування, розуміння фіскальної (податкової) політики та економічної доктрини, яка покладена в основу функціонування публічних фінансів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин. СК15. Здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери; оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою захисту окремих груп населення країни
Результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. ПР25. Застосовувати методи фінансового контролінгу для аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі диверсифікації, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху Фінанси, Гроші та кредит Публічні фінанси
Короткий зміст навчальної програми: вивчення сутності та функцій податків, зборів та інших платежів до бюджетів всіх рівнів як видів державних доходів; історії та теорії виникнення оподаткування, класифікації та елементів податків; прямих та непрямих форм податків, майнового оподаткування, перекладання і принципів податкових надходжень; сучасних трендів у формуванні системи державних доходів з податкових джерел, видів, принципів та методів податкової (фіскальної) політики тощо. Поняття і функції податків (податок, збір, відрахування). Розподільча, контролююча та фіскальна функції податків.Податкова політика держави та її основні принципи (обов’язковість; рівність і пропорційність; недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна справедливість, стабільність, економічна обґрунтованість, рівномірність сплати; компетенція, єдиний підхід, доступність).Форми оподаткування в Україні. Непряме оподаткування.Пряме оподаткування
Опис: Тема 1. Державні доходи. Фіскальна політика. Тема 2. Податок та його структурні компоненти. Історія виникнення податків. Тема 3. Ідеологічний базис фіску (оподаткування). Тема 4. Фіскальні ефекти оподаткування. Перекладання податків. Тема 5. Класифікація податків. Тема 6. Принципи оподаткування. Тема 7. Непрямі податки: універсальні акцизи. Тема 8. Непрямі податки: специфічні акцизи та мита. Тема 9. Прямі податки. Тема 10. Майнове оподаткування. Тема 11. Сучасні тренди в оподаткуванні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 30 балів, екзаменаційний контроль 70 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ДФН Форми поточного контролю: Тестування за темами 10*0,5 бал = 5 балів Виконання та захист лабораторних завдань 5*5 бал = 25 балів Виконання індивідуального завдання 5 балів Захист індивідуального завдання (усне опитування) 5 балів Разом за ПК 40 балів Екзаменаційний контроль: На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 2 тестів*3 бал = 6 балів; Рівень 2 – тести 7 тестів*4бали =28 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 11 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. (зі змінами та доповненнями) 2. Закони України з питань оподаткування та нормативні документи (декрети, постанови); Накази МФУ, ДПАУ тощо 3. Тимченко О.М. Податкова система України. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. , 2012. 4. Паранчук С.В., Мороз А.С., Червінська О.С.,Синютка Н.Г. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів.: Вид. Н.У. “Львівська політехніка”, 2017. – 295 с. 5. Замасло О.Т. Приймак І.І. Грін О.В. Податкова система Навчальний посібник – Львів: ЛНУ імені Івана Франка , 2011.-378
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).