Статистика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доц. Процак Катерина Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни визначається тими функціями, які виконує статистика в системі економічних наук, а саме: - розробка програм статистичних обстежень, обробки і зведення даних; - обчислення узагальнюючих характеристик структури сукупностей; - вимірювання інтенсивності динаміки та щільності зв'язку; - визначення факторів, які формують рівень, варіацію і розвиток суспільних явищ, та оцінювання сили їхнього впливу; - використання системи національних рахунків у ході розрахунків статистичних показників та їх аналізу; - аналіз тенденцій розвитку і взаємозв'язків секторів ринкової економіки; - оцінка життєвого рівня населення, його змін під впливом окремих факторів та прогнозування розвитку.
Завдання: Компетентності: 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 3. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 4. Здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери, оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою захисту окремих груп населення країни.
Результати навчання: Результати навчання: 1. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти; 2. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення та методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем; 3. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів; 4. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів;. Методи навчання і викладання: Лекції, лабораторні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести, дискусія, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Математика для економістів Частина 2. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Актуарна математика.
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи формування статистичних закономірностей, етапи статистичного дослідження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження., види та способи спостереження. Методи зведення і групування статистичних даних. Суть та значення статистичних показників, як узагальнюючої характеристики економічних явищ і процесів. Абсолютні та відносні статистичні величини. Суть варіації масових явищ. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Суть та переваги вибіркового спостереження. Статистичні методи аналізу взаємозв’язків між явищами. Основи кореляційно-регресійного аналізу. Види рядів динаміки та їх особливості. Індекси: основні поняття та категорії.
Опис: Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розділів. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. Статистичне вивчення рядів динаміки. Індексний метод. Вибірковий метод . Види статистичних таблиць та правила їх побудови.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – виконання case study, розв’язування задач, виконання лабораторних, проміжний тестовий контроль, опитування на практичних заняттях; – підсумковий контроль – письмовий екзаменаційний контроль (письмова форма – тестування, задачі), усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Моторин Р. М., Чекотовський Е. В. Статистика для економістів. Навчальний посібник. К.: Знання, 2013. 381 с. 2. Статистика: практикум: [навч. посібн.] / [С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак та ін.]. Львів: Видавництво „Новий Світ-2000”, 2011. 140 с. 3. Статистика: [Навчальний посібник, 2-ге вид.] / С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак. Львів: Видавництво „Новий Світ-2000”, 2011. – 429 с. 4. Статистика підприємств: [навчальний посібник] / [С.О.Матковський, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак, Л.І.Гальків та ін.]. Київ: Алерта, 2013. 560 с 5. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. К.: ЦУЛ, 2013. 412 с. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., 6. Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта. 2016. – 280 с.