Страхування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.023
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Смірнова Т.О. кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування в Україні.
Завдання: Завданням є з’ясування об’єктивну необхідність, сутність та роль страхування за умов переходу до економіки ринкового типу; розглянути шляхи розвитку страхового ринку та державне регулювання страхової діяльності; умови особистого страхування, страхування майна та відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; вивчити особливості фінансово-господарської діяльності страховиків, шляхи підвищення їх фінансової стійкості. Предметом є фінансово–економічні, страхові відносини, що виникають у процесі надання широкого спектру страхових послуг юридичним та фізичним особам.
Результати навчання: Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг з урахуванням процедур електронних публічних закупівель, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»; - кореквізит: фінанси, гроші та кредит, фінансовий ринок, страхові послуги, актуарна математика
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з’ясувати необхідність, суть, функції та принципи страхування; показати механізм функціонування страхового ринку в Україні; опрацювати законодавчу базу та теоретичний матеріал щодо змісту договорів страхування та основної процедури їх укладання; розглядати та аналізувати умови і особливості особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування та співстрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду; оцінювати фінансово-економічну діяльність страхових організацій, їх фінансову надійність стійкість та платоспроможність.
Опис: Сутність, принципи й роль страхування. Класифікація страхування. Страхові ризики та їх оцінювання. Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. Особисте страхування. Страхування майна. Страхування відповідальності. Перестрахування й співстрахування. Доходи, витрати й прибуток страховика. Фінансова надійність страхових компаній
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – усне та фронтальне опитування; колективне розв’язування задач. Екзаменаційний контроль: Тестування Розв’язування задач
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Тестування у ВНС – 5 балів; розв’язування задач - 20 балів; підготовка, представлення презентацій / есе, участь у дискусії – 15 балів. Підсумковий контроль: Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю; Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі. Дистанційне навчання може передбачатися як для окремих видів навчальної роботи, наприклад, лекції, та/або практичні, та/ чи лабораторні заняття, так і у зв’язку з карантинними заходами. Дистанційна робота проводиться на платформах MS Teams . При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Письмові роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту викладача в домені @lpnu.ua.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. В. Олійник. - Страхування. Підручник.: Видавництво Університетська книга.- 2019.- 287с. 2. Горбач Л.М. , Кадебська Е.В. Страхування : навч. посібник..- 2018, 544с. 3. Страхування : підручник. Горбач Л.М., Кадебська Е.В.–К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с. 4. Фисун В. І., Ярова Г. М. Страхування. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 232 с. 5. Страхування : навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 350 с 6. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с. 7. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с. 8. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція „Бізон”, 2006. – 685 с. 9. Клапків Ю.М. Конфлікт інтересів у діяльності страхових посередників /Ю. М. Клапків // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – Випуск 2(8). – 2017. – С. 171-176. 10. Козьменко Ольга Володимирівна. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку. — Суми : Ділові перспективи, 2006. — 68с. 11. Кондрат І.Ю. Страхові послуги: Підручник / І. Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, П.Г. Ільчук, А.І. Якимів. – Львів: «Новий Світ 2000», 2021 . – 386 с. 12. Матюха Микола Миколайович. Страхові послуги: навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 345с. 13. Страхові послуги. Підручник. – У 2 част./ за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Лотос, 2014. – 496 с. 14. Обов’язкове страхування: регулювання та нагляд. / Бондар О. В., Залєтов О. М., Фурсевич П. П.// За редакцією О. М. Залєтова – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004. – 350 с. 15. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с. 16. Страхові послуги: навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк; за заг. ред. Д. І. Деми. – К.: Алерта, 2013. – 484 с. 17. Oleksandra Shevchuk, Iryna Kondrat and Jolanta Stanienda (2020). Pandemic as an accelerator of digital transformation in the insurance industry: evidence from Ukraine. Insurance Markets and Companies, 11(1), 30-41. doi:10.21511/ins.11(1).2020.04. 18. Kondrat I., Yaroshevych N., Svatiuk O. The impact of investment placement by life and non-life insurance companies on economic growth in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 2, № 29. – С. 364–373.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).