Фінанси, гроші та кредит

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.025
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Коць Ольга Олегівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є набуття здатності студентами вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру шляхом оволодіння знань щодо теорії фінансів, вивченні особливостей організування та функціонування фінансової системи України, сутності таких категорій як «фінанси», «податки», «бюджет», «гроші», «грошовий оборот», «інфляція», «валюта», видів та структури грошових систем та грошового ринку, монетарної та фіскально-бюджетної політики, основ валютних відносин, теоретичних засад діяльності банків та банківської системи, діяльності міжнародних фінансово-кредитних установ та особливостей міжнародних фінансів. Результатами навчання є набуття вмінь та навиків організування діяльності у сфері грошового обороту та кредиту, фіскально-бюджетних відносин, валютних відносин, банківської діяльності, міжнародного співробітництва з фінансово-кредитними організаціями.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: фахові компетентності: ? СК02 розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури; ? СК03 здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); ? СК05 здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ? ЗН01 концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; ? ЗН02 критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності; ? УМ01 розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; ? АВ03 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1) ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 2) ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 3) ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 4) ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 5) ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 6) ПР26. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами на засадах дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, використовуючи наявну фінансову інфраструктуру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» Банківництво Макроекономіка Фінансовий ринок Економіка підприємства Фінанси диверсифікованих підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» передбачає оволодіння знань щодо сутності та функцій фінансів та грошей, фінансового права та фінансової політики, податків, бюджетної системи, структури грошового обороту, механізму функціонування грошового ринку, структури, елементів та механізму функціонування грошових систем, сутності, принципів, видів та інструментів монетарної політики, механізму функціонування кредитних та валютних систем, сутності та функцій кредиту, основ функціонування банківської системи, засад співробітництва міжнародних фінансово-кредитних установ з Україною.
Опис: Сутність та виникнення фінансів Засади функціонування фінансової системи Державні фінанси: Фінансова діяльність держави Державні фінанси: Бюджетна система Державні фінанси: Податки та податкова система Державні фінанси: Державний кредит і державний борг Місцеві фінанси Фінанси суб'єктів господарювання Особисті фінанси Виникнення, сутність та функції грошей Теорії грошей: історія розвитку та сучасний стан Грошовий оборот і грошова маса Грошовий ринок Грошові системи Інфляція Монетарна політика Кредит в ринкові економіці Фінансові посередники грошового ринку Теоретичні засади діяльності банків Центральні банки в системі монетарного та банківського управління Валютний ринок і валютні системи Монетарний трансмісійний механізм Міжнародні фінанси: Міжнародні фінансово-кредитні організації та їхнє співробітництво з Україною
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний екзаменаційний контроль, комп’ютерне тестування, захист контрольних робіт та науково-дослідних завдань. При дистанційній роботі передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Індивідуальні та контрольні роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту лектора через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах практичних занять (поточний контроль) та виконання екзаменаційного контролю. Рішення викладача про оцінювання рівня знань та умінь студента виявленого під час виконання завдань в межах практичних та семінарських занять та екзаменаційного контролю оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до такої шкали переведення: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень. Пропорційно до вищенаведеної шкали відбувається оцінювання знань здобувачів освіти під час усного опитування на практичних заняттях та під час усної компоненти на екзамені. Якщо здобувач розкрив тему доповіді, яку підготував на практичне заняття, дав відповіді на додаткові запитання, то отримує 5 балів, якщо були незначні недоліки у доповіді – 4 бали, якщо не зумів відповісти на усі запитання – 3 бали, якщо наявні значні недоліки у доповіді та відповідях на запитання – 2 бали, якщо тему доповіді розкрив частково і на додаткові запитання не відповідав – 1 бал. Таких доповідь кожен здобувач має зробити щонайменше 1 за семестр. Максимальна кількість балів – 10. Опитування відбувається на основі лекційного матеріалу. Впродовж семестру кожного здобувача необхідно опитати щонайменше 5 разів і виставити йому 0-2 бали відповідно до його відповідей на запитання: 2 – всі відповіді правильні, 1 – частина відповідей є правильними, інші – неправильні чи відсутні, 0 – відповідей немає на жодне запитання викладача. Отримання балів за розв'язування задач передбачає, що здобувач освіти на практичному занятті бере безпосередню участь у цьому процесі: диктує формулу, пояснює вхідні дані та подальший хід розв'язку задачі, виконує розрахунки, відповідає на запитання викладача. Залежно від складності задачі та обсягу виконаної роботи викладач оцінює відповідь здобувача у 2-3 бали – сумарно за семестр здобувач може отримати не більше 10 балів навіть за умови, що він розв'язав більше задач. Тестування викладач проводить у зручній для нього формі: самостійні роботи, тести у ВНС, тести у ігровій формі (наприклад, Kahoot!). Тестувань має бути щонайменше 2 за семестр. Допускається більше тестувань, проте виділені бали на тестування не мають перевищувати 10 загалом. Екзаменаційний білет містить 19 завдання 3 рівнів складності: 3 завдання 1 рівня складності по 1 балу, 13 завдань 2 рівня складності по 3 бали, 3 задачі – 18 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Доповіді на практичних заняттях – 10 Розв'язування задач – 10 Тестування – 10 Усне опитування – 10 Поточний контроль Мах = 40 Екзамен Письмова компонента - 50 Екзамен Усна компонента - 10
Рекомендована література: Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с. Фінанси, гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 415 с. Футало Т. В. Гроші і кредит : навч. посіб. / Т. В. Футало, В. В. Оліярник, Х. Л. Черевко; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2013. - 431 c. ЕНМК «Фінанси, гроші та кредит» [Електронний ресурс] / О. О. Коць, П. І. Віблий. – Львів, 2021
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Фінанси, гроші та кредит (курсова робота)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.026
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Коць Ольга Олегівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Курсова робота виконується з метою набуття вмінь та навиків дослідження особливостей функціонування фінансових та грошово-кредитних систем різних країн світу. Під час написання курсової роботи здобувачі вищої освіти здобудуть вміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати фінансову інформацію та монетарні показники, робити висновки про закономірності у досліджуваних процесах.
Завдання: Виконання курсової роботи «Фінанси, гроші та кредит» передбачає набуття здобувачами вищої освіти таких компетентностей: ЗК02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК09 Здатність бути критичним і самокритичним. СК03 Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
Результати навчання: ПР01 знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем ПР03 Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. ПР11 Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування ПР18 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. ПР19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування», Іноземна мова, Математика для економістів Кореквізити: Фінанси, гроші та кредит
Короткий зміст навчальної програми: Завданнями курсової роботи є: дослідити фінансову систему країни (відповідно до варіанту) у розрізі бюджетної та податкової системи; дослідити грошово-кредитну систему країни (відповідно до варіанту) у розрізі банківської системи та монетарної політики; проаналізувати динаміку ключових показників країни (відповідно до варіанту) у розрізі доходів, витрат, державного боргу, інфляції, реального ефективного обмінного курсу; проаналізувати монетарні показники країни (відповідно до варіанту) у розрізі готівки, пропозиції грошей, грошових агрегатів, облікової ставки, валютних резервів; сформувати висновки про особливості організування та функціонування фінансової та грошово-кредитної системи країни (відповідно до варіанту). Виконання курсової роботи дозволить використати набуті теоретичні знання з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» під час виконання завдань дослідно-аналітичного характеру.
Опис: Структура курсової роботи: - титульна сторінка - зміст - вступ (до 1 сторінки) - розділ 1. Теоретична частина (2-3 сторінки на кожен пункт – загальний обсяг розділу – 8-15 сторінок) - розділ 2. Аналітична частина (загальний обсяг розділу – 10-20 сторінок) - висновки (до 1 сторінки) - список використаних джерел - додатки (якщо потрібно)
Методи та критерії оцінювання: Усний захист виконаної курсової роботи. Курсова робота надсилається перед захистом через ВНС на перевірку викладачу або на йогро електронну пошту через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Рішення викладача про оцінювання рівня знань та умінь студента оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до такої шкали переведення: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист виконаної курсової роботи - 100.
Рекомендована література: Методичні рекомендації і завдання до курсової роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладач: к.е.н., доц. Коць О. О. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2022. – 19 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).