Банківництво

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.031
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Бондарчук Марія Костянтинівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють спеціальними концептуальними знаннями з основ функціонування і розвитку банківської системи, зокрема щодо: організації банківської діяльності, принципів фінансового моніторингу, фінансової безпеки, основ державного нагляду та контролю банківської діяльності; опрацювання механізмів формування ресурсної бази банку; вивчення процесу здійснення різних видів банківських операцій та надання банківських послуг; засвоєння методичних засад стосовно аналізування і прогнозування діяльності комерційного банку тощо.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів компетентностей: загальні компетентності: - ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - ЗК10. Здатність працювати у команді. - ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). фахові компетентності: - СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). - СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. - СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. - СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права. - СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ. - СК17. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. ПР29. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Гроші і кредит, Вступ до фаху "Фінанси, банківська справа і страхування, Міжнародні банківські операції, Інвестування, Фінансовий ринок.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про формування, розвиток банківництва. Результатом вивчення дисципліни є засвоєння майбутніми фахівцями загальних понять щодо побудови банківської системи, сутності та функцій, принципів функціонування центральних та комерційних банків, вивчення банківської системи України та основ організації діяльності Національного банку України; ознайомлення з особливостями організації банківської діяльності, принципами фінансового моніторингу, фінансової безпеки, основами державного нагляду та контролю банківської діяльності; опрацювання механізмів формування ресурсної бази банку; вивчення процесу здійснення різних видів банківських операцій та надання банківських послуг; засвоєння методичних засад аналізування діяльності комерційного банку, вивчення особливостей віртуального банківництва, банківського маркетингу і менеджменту та інше.
Опис: Тема 1. Банківська система та її елементи. Тема 2. Національний банк України. Центральні банки інших країн. Тема 3. Монетарна політика НБУ. Тема 4. Основи організації діяльності банків в Україні. Тема 5. Банківські ресурси. Тема 6. Організація міжбанківських розрахунків. Тема 7. Розрахунково-касові операції банків. Тема 8. Активні операції банків. Тема 9. Операції банків в іноземній валюті. Тема 10. Інвестиційна діяльність та операції банків з цінними паперами. Тема 11. Банківські ризики. Тема 12. Аналізування діяльності банків. Тема 13. Фінансовий моніторинг у банківській системі. Тема 14. Фінансова стабільність і безпека банківської системи. Регулювання банківської діяльності. Тема 15. Віртуальне банківництво. Тема 16. Банківський маркетинг.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача освіти при вивченні дисципліни включають: Поточний контроль роботи здобувача освіти: - Тестове опитування; - Усне та фронтальне опитування на практичних та лабораторних заняттях; - Розв’язування задач з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу; методу синтезу, індукції та дедукції; спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, інформаційно-рецептивного методу, репродуктивного методу, евристичного методу, методу прийняття рішень, методу оптимізації, методу динамічного програмування, методу проблемного викладу тощо та оформлення розв’язків у вигляді звітів та самостійних робіт. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу, евристичного методу, методу прийняття рішень та його захист на практичному занятті.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: 1. Практичні заняття, робота у малих групах, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (30 балів), Робота у ВНС (10 балів) Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента (50 балів): - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – ускладнені тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі . Усна компонента (10 балів) Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2021,- 246 с. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor. BANKING SYSTEM: Tutorial – Lviv: Liga-Pres,2021. – 246 p. 2. Алєксєєв І.В., Бондарчук М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 253 с. 3. Alieksieiev I, Bondarchuk М., Fostyak V, Tanchak Y, Druhova V, DEPOSIT POLICY OF BANKS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF COVID-2019 PANDEMIC. FCAPTP [Internet]. 2021 Jun.30 [cited 2021Aug.28];3(38):15-24. Available from: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/237415 4. Бондарчук М. В., Паранчук С. В., Вівчар О. Й., Моторя К. В. Моделювання процесу управління фінансовою стійкістю комерційного банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6938. 5.Банківська система України: Навчальний посібник / С.В. Мочерний, Л. С. Тришак. - Львів : Тріада плюс, 2004. - 304 с. 6.Банківська система України: монографія/ В. В. Коваленко [та ін.]. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 187 с. 7. Бондарчук М. К., Ющик Ю. В. Стратегічні напрями управління активами і пасивами банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8162 8. Вовчак О.Д. Державне регулювання фінансової складової національної економіки: монографія / О. Вовчак, І. Канцір, Т. Андрейків. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 180с. 9. Жердецька Л. Концептуалізація сучасних теорій регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: Д.В. Завадська (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2020. – № 1-2(274-275). – С. 119-132. 10. Загорський B.C. Центральний банк і грошово-кредитна політика / B.C. Загорський: Навч.-метод. посіб. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 180 с. 11. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків / М.І.Зубок: Навч.-метод. посібник. — К.: КНТЕУ, 2005. — 200 с. 11. Mayorova T., Onegina V., Husiatynskyi M., V.Nemchenko, L.Bohrinovtseva, D.Sedikov Informational Support of Cash Flow Management Processes in Public Administration.International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-11, September 2019.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).