Фінанси диверсифікованих підприємств

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.033
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Курило Оксана Богданівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни „Фінанси диверсифікованих підприємств” є набуття студентами базових знань з теорії і практики функціонування системи фінансів підприємств та формування і використання фінансових ресурсів у процесі діяльності суб’єктів господарювання, зокрема щодо: сутності та функцій диверсифікованих підприємств, структури фінансового механізму, організації грошових розрахунків і складу грошових надходжень диверсифікованих підприємств, формування та розподілу прибутку, фінансування основних засобів та обігових коштів, оподаткування, кредитування, а також фінансового аналізу і планування діяльності диверсифікованих підприємств
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: фахові компетентності: СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. Застосовувати методи аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі реалізації фінансових стратегій, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: • економіка підприємства, • фінанси, гроші та кредит; • теорія оподаткування. Супутні: • банківництво; • і;нвестування; • діджиталізація у фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Фінанси диверсифікованих підприємств» передбачає вивчення сутності та функцій фінансів підприємств, їх ролі і місця у фінансовій системі країни, видів фінансових ресурсів та джерел їх формування, структури фінансового механізму на макрорівні, сутності і форм здійснення грошових розрахунків суб’єктами господарювання, складу доходів і грошових надходжень та порядку формування і розподілу прибутку диверсифікованих підприємств, джерел фінансування основних засобів та обігових коштів, оподаткування і кредитування діяльності, основ фінансового планування, оцінювання фінансового стану та антикризового управління на підприємстві.
Опис: Основи фінансів підприємств, їх диверсифікація та особливості функціонування. Система грошових розрахунків диверсифікованих підприємств. Надходження грошових коштів та диверсифікація грошових потоків. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення формування і використання основних засобів підприємства. Обігові кошти та їх організація на підприємстві. Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансове планування на підприємстві. Фінансова санація і банкрутство підприємств.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль результатів навчання знань студентів з дисципліни «Фінанси підприємств» здійснюється у таких формах: усне опитування, письмове опитування, контрольні роботи. Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних, лабораторних і практичних заняттях, виконання тестових завдань за темами курсу у ВНС. Підсумковий контроль знань студентів реалізується шляхом здачі іспиту з дисципліни (письмової та усної компонент).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі. Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа. 0% - завдання не виконано; 40% - завдання виконано частково та містять суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 60% - завдання виконано повністю або невчасно, але містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% - завдання виконано вчасно, правильно і без зауважень.
Рекомендована література: 1. Фінанси підприємств. Підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.Й Вівчар, О.М.Чубка - К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с. 2. Фінанси підпрємств у схемах і таблицях: навч. посіб. ? Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 111 с. 3. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 402 с 4. Фінанси підприємств : навч. посіб. / С. О. Нікола. –Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с. 5. Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. Львів: ЛьвДУВС, 2018 -. 440 с 6. Фінанси підприємств: навч. посібн./ В.І. Аранчій., В.Д.Чумак, Л.В. Бражник. – 2 –ге розшир. та доповн. – Полтава: РВ ПДАА, 2018. – 350 с. 7. Ковтуненко К. В., Сапожников Р. М. Стратегія диверсифікації діяльності підприємств в системі стратегічного управління. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти. Вип. 2 : монографія. Херсон, 2017. С. 378-391. 8. Шароян, Ф. Ключові етапи розроблення стратегії диверсифікації на міжнародних ринках //Підприємництво та інновації. №16. 2021.- С. 20-25. 9. Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія / Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін. ; за ред. В.В. Зимовця, НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 306 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf ISBN 978-966-02-8988-8 10. Згурська О. М., Ващенко О. О., Гужавіна І. В. Концептуальна характеристика категоріального апарату "диверсифікація діяльності підприємства". Економіка та держава. 2021. № 5. С. 22–27. 11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 12. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua 13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Фінанси диверсифікованих підприємств (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., Курило Оксана Богданівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою написання курсового проекту «Фінанси диверсифікованих підприємств» є - на основі вивченого теоретичного і практичного матеріалів із дисципліни «Фінанси», «Економічний аналіз» закріпити знання з питань вивчення сутності, функцій фінансів диверсифікованих підприємств, склад фінансових відносин підприємства, вивчення структури доходів і видатків підприємства та вплив диверсифікації на фінансові результати, потреби підприємства в кредитних ресурсах і вибір оптимальної форми кредитування, визначення джерел фінансового забезпечення і ефективність їх використання тощо.
Завдання: загальні: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 12 Здатність працювати автономно. спеціальні: СК 07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. фахові компетентності професійного спрямування «Корпоративні фінанси»: СК 12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. фахові компетентності професійного спрямування «Фінанси і кредит»: СК 16. Здатність з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. Застосовувати методи аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі реалізації фінансових стратегій, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їх діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: • економіка підприємства, • фінанси, гроші та кредит; • теорія оподаткування. Супутні: • банківництво; • інвестування; • діджиталізація у фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота має бути виконана на основі ретельного вивчення та узагальнення відповідних літературних джерел, самостійно підібраних студентом. При виборі літератури слід спиратися на нормативні документи та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, учбову літературу, наукову літературу з окремих питань дисципліни, а також на наукові і дослідницькі матеріали, які публікуються в періодичній пресі та спеціальних, фахових виданнях. Розкриття теми має носити дослідницький характер і передбачає всебічну характеристику об'єкту дослідження, оцінку фінансових взаємозв'язків та існуючого фінансового стану об'єкту дослідження. Результати досліджень слід сформулювати стисло та логічно у вигляді висновків та пропозицій.
Опис: Тема курсової роботи обирається студентом відповідно до спискового номеру у журналі
Методи та критерії оцінювання: Оформлення та виклад матеріалу 45% Захист курсової роботи студентом 55%
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль результатів навчання знань студентів з дисципліни «Фінанси підприємств» здійснюється у таких формах: усне опитування, письмове опитування, контрольні роботи. Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних, лабораторних і практичних заняттях, виконання тестових завдань за темами курсу у ВНС. Підсумковий контроль знань студентів реалізується шляхом здачі іспиту з дисципліни (письмової та усної компонент).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: При виставленні оцінки за курсову роботу слід врахувати: 1. «Оформлення курсової роботи згідно з вимогами затвердженими кафедрою Фінансів». (20 балів). 2 «Своєчасність» (10 балів) 3 «Дослідницька активність» (20 балів) 4 «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (30 балів) 5. «Захист» (20 балів).
Рекомендована література: При виконанні курсової роботи студент може використовувати статті, опубліковані протягом останніх років у будь-якому періодичному виданні економічної тематики. Серед рекомендованих літературних джерел: 1. Фінанси України. 2. Актуальні проблеми економіки. 3. Економіка України. 4. Економічний простір. 5. Ефективна економіка (електронне видання). 6. Регіональна економіка. Інтернет-ресурси 1. Національний банк України. – режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ 2. Міністерство фінансів України.- режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ 3. Фінансовий портал №1 в Україні . – режим доступу: http://finance.ua/ 4. Урядовий портал. - режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 5. ТОП-200 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів.: https://rating.zone/top-200-najbilshykh-kompanij-ukrainy-za-sumoiu-splaty-podatkovykh-platezhiv-za-2020-rik/ | РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).