Розвиток фінансових ринків (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.066
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка О. М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ формування, функціонування та розвитку фінансового ринку
Завдання: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: страхування кореквізит: фінансовий ринок, банківництво
Короткий зміст навчальної програми: Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці. Регулювання фінансового ринку. Фінансові інструменти: сутність, види, характеристики. Інститути кредитного ринку. Інструменти кредитного ринку. Валютний ринок та валютні операції. Організація фондового ринку. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери. Фондові індекси та рейтинги
Опис: 1. Теоретична частина. 2. Аналітична частина. 3. Рекомендаційна частина.
Методи та критерії оцінювання: Усний захист виконаного курсового проекту. Курсовий проект надсилається перед захистом через ВНС на перевірку викладачу або на його електронну пошту через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформі MS Teams.
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів); • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів); • F – оцінка «незадовільно» (00-49).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист виконаного курсового проекту - 100.
Рекомендована література: 1. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : підручник. К.: Знання, 2015. 535 с. 2. Арутюнян С.С., Добриніна Л.В. Фінансовий ринок: навч. посібник. К : Гуляєва В.М. 2018. 484 с. 3. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 2019. 370 с. 4. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).