Фінанси публічного сектору (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.056
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка О. М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ формування, функціонування та розвитку публічного сектору
Завдання: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР27. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. ПР28. Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із урахуванням напрямів монетарної політики держави.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: фінанси, гроші та кредит кореквізит: публічні фінанси
Короткий зміст навчальної програми: Написання курсового проєкту передбачає засвоєння теорії і практики управління фінансами публічного сектору
Опис: 1. Теоретична частина. 2. Аналітична частина. 3. Рекомендаційна частина.
Методи та критерії оцінювання: Усний захист виконаного курсового проекту. Курсовий проект надсилається перед захистом через ВНС на перевірку викладачу або на його електронну пошту через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформі MS Teams.
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів); • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів); • F – оцінка «незадовільно» (00-49).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист виконаного курсового проекту - 100.
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI 2. Податковий кодекс України від 23.12.2010 № 2856-VI 3. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" від 28.12.2014 № 79-VIII 4. Піхоцька О.М., Фурдичко Л.Є., Синютка Н.Г. Бюджетна система: Навчальний посібник. Львів: ТНЕУ, 2019. - 328с. 5. Луніна І.О., Бондарук Т.Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 2019. 304 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).