Фінансовий ринок

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.034
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ формування, функціонування та розвитку фінансового ринку.
Завдання: - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; - Здатність до діагностики стану фінансового ринку; - Здатність застосовувати знання законодавства у сфері регулювання фінансового ринку; - Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення; - Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами, використовуючи фінансову інфраструктуру. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Бізнес-план • Банківництво
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про фінансовий ринок, історію його формування та розвитку в Україні, структуру та особливості функціонування, нормативно-правове регулювання, особливості розвитку фінансових інститутів, атрибути емісії та обігу фінансових інструментів.
Опис: Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці. Регулювання фінансового ринку. Фінансові інструменти: сутність, види, характеристики. Інструменти кредитного ринку. Валютний ринок та валютні операції. Організація фондового ринку. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери. Фондові індекси та рейтинги
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль роботи здобувача: вибіркове усне опитування; виступи на семінарах, тести, тестовий контроль, виконання творчих завдань, розв’язування задач, імітаційніта ділові ігри, дебати. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента: завдання 1-го та 2-го рівня – тести; завдання 3-го рівня –задачі.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (40 балів): вибіркове усне опитування – 2 виступи на семінарах – 3 виконання творчих завдань - 7, розв’язування задач - 7, імітаційніта ділові ігри - 8, дебати – 8, виконання тестів у ВНС - 5 балів Екзаменаційний контроль (60 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань під час практичних завдань здійснюється за такою методикою: - усне експрес-опитування – 2 бали; - тестування знань студентів з теоретичного матеріалу у ВНС – 0,4 бали з кожної теми; - виконання імітаційних та ділових ігор – 8 балів; - розв’язування задачі – 2 бали за кожну задачу; Оцінювання якості виконання творчих завдань здійснюється за такою методикою: - підготовка доповіді – 3 балів; - участь в обговоренні матеріалів доповідей – 4 балів; Участь в обговоренні проблемного питання, у формі дебатів – 8 балів.
Рекомендована література: 1. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : [підручник] / В. М. Шелудько. – К.: Знання, 2015. – 535 с. 2. Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018 3. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок. Київ. 2013. 382 с. 4. Фінансовий ринок: навч. посібник за заг. ред. Арутюнан С.С. Одеса, 2018.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).