Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.032
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: канд.техн.наук, доцент Литвиняк Оксана Ярославівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – надання студентам знань, умінь і компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на об’єктах господарської та економічної діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях, а також надання студентам знань про загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивостей та їх можливого впливу на життя та здоров'я людини.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 12. Здатність працювати автономно. ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Результати навчання: Результати навчання: РН1. ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності РН2. ПР 22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні Методи навчання і викладання: Лекційні, лабораторні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль – засвоєння теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних практичних завдань, засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань, виконання лабораторних робіт, засвоєння теоретичного матеріалу для лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи), тестування, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економіка підприємства Страхування Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» — це комплексна дисципліна, яка надає студентові теоретичні знання та практичні вміння із правових й організаційних питань охорони праці, організації охорони праці на підприємстві, соціальних і психологічних аспектів безпеки, небезпек і теорії ризику, гігієни праці та виробничої санітарії, ергономічних основ організації робочих місць, техніки безпеки та пожежної безпеки, захисту від техногенних і природних загроз, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої та невиробничої діяльності.
Опис: Правові й організаційні основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Організація охорони праці на підприємстві Виробничий травматизм і професійні захворювання Соціальні аспекти безпеки Психологічні аспекти безпеки Небезпеки та теорія ризику Гігієна праці та виробнича санітарія Ергономічні основи організації робочих місць Техніка безпеки Пожежна безпека Техногенні небезпеки Природні небезпеки
Методи та критерії оцінювання: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище», усне опитування. 2. Виконання індивідуальних практичних завдань. 3. Засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань – тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище». 4. Виконання лабораторних робіт. 5. Засвоєння теоретичного матеріалу для лабораторних робіт – тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище». 6. Виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти: 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – 40 балів 2. Виконання індивідуальних практичних завдань – 8 балів 3. Засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань – 12 балів 4. Виконання лабораторних робіт – 8 балів 5. Засвоєння теоретичного матеріалу для лабораторних робіт – 12 балів 6. Виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) – 20 балів Разом за дисципліну – 100 балів Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх індивідуальних практичних завдань становить 8 балів. Звіти із правильно виконаних практичних завдань повинні містити: назву та мету практичної роботи, перелік вихідних даних (завдання), опис використовуваної методики з відповідними поясненнями, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 2. Максимальна кількість балів за засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань становить 12 балів. Для отримання вказаної кількості балів студент повинен пройти тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище» (див. п.1 «Навчально-методичне забезпечення»). Тестування складається із питань різного типу – «множинний вибір» та «правильно-неправильно». Час виконання тестування є обмежений. 3. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх лабораторних робіт становить 8 балів. Звіти із правильно виконаних лабораторних робіт повинні містити: назву та мету лабораторної роботи, короткі теоретичні відомості, порядок виконання лабораторної роботи, необхідні таблиці для занесення вимірів лабораторної роботи, необхідні розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 4. Максимальна кількість балів за засвоєння теоретичного матеріалу для лабораторних робіт становить 12 балів. Для отримання вказаної кількості балів студент повинен пройти тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище» (див. п.1 «Навчально-методичне забезпечення»). Тестування складається із питань різного типу – «множинний вибір» та «правильно-неправильно». Час виконання тестування є обмежений. 5. Максимальна кількість балів за засвоєння теоретичного матеріалу становить 40 балів. Для отримання вказаної кількості балів студент повинен пройти тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище» (див. п.1 «Навчально-методичне забезпечення»). Тестування складається із питань різного типу – «множинний вибір» та «правильно-неправильно». Час виконання тестування є обмежений. 6. Максимальна кількість за виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) становить 20 балів. Правильно виконана розрахунково-графічна робота (контрольна робота) повинна містити: мету роботи, перелік вихідних даних (завдання), опис використовуваної методики з відповідними поясненнями, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 7. Розрахунково-графічну роботу (контрольну роботу) студент повинен здати лекторові на перевірку за три тижні до початку семестрового контролю. 8. Засвоєння теоретичного матеріалу (див. п. 2, 4, 5 «Порядок та критерії виставляння балів та оцінок») студент повинен здійснити до початку семестрового контролю. 9. Студент отримує оцінку за дисципліну шляхом сумування його результатів за виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи), засвоєння теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних практичних завдань, засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань, виконання лабораторних робіт та засвоєння теоретичного матеріалу для лабораторних робіт.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8080 2. Литвиняк О.Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021 – 160 с. реєстраційний номер 98-36 від 22.11.2021 р. 3. Почапська І.Я. Розрахунок аналітичних показників умов праці: Методичні настанови для виконання практичної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей. Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2008 р., 18 с. 4. Литвиняк О.Я., Почапська І.Я. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдання з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2019 р., 32 с. 5. Ступницька Н. В., Батлук В.А. Дослідження запиленості повітря робочої зони виробничого приміщення. Настанови до лабораторної роботи № 4 з курсу «Основи охорони праці» для студентів бакалаврського рівня підготовки для денної та заочної форми навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013.- 12с. 6. Ступницька Н.В., Штанько С.В., Шибанов С.В. Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 16 с. 7. Шибанов С.В., Будзан В.І., Стець Р.Є. Первинні засоби пожежогасіння та дослідження якості вогнегасних речовин: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 33. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 16 с. Рекомендована література Базова 1. Почапська І. Я., Литвиняк О.Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: навч. посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2021. – 326 c. 2. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Львів, 2018. – 240с. 3. Вахонєва Т. Основи охорони праці в Україні: навч. посібник / Т. Вахонєва. – Видавництво "Дакор", 2019. – 508 c. 4. Запорожець О.І. Основи охорони праці: навч. посібник / О. І. Запорожець. – ЦУЛ, 2019. – 264 с. 5. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. «Безпека життєдіяльності»: навч. посібник / Т.Є Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с. Допоміжна 1. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці. 2. Закон України «Про охорону праці». 3. Управління охороною праці: Навч. посібник. / Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І., Ткачук К.К., Полукаров Ю.О., Стасюк В.М. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 288 с. 4. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Інформаційні ресурси 1. Нормативно-правова база з охорони праці http://dnaop.com/ 2. Нормативні документи з охорони праці http://online.budstandart.com/ua/ 3. Державна служба з питань праці http://dsp.gov.ua/ 4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій https://dsns.gov.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).