Інвестування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.036
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Віблий Петро Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета викладання дисципліни „Інвестування” полягає в наданні студентам цілісної та логічно побудованої системи знань про сутність інвестиційної діяльності економічних суб‘єктів господарювання, у розкритті основ теорії, методології та практики функціонування та управління інвестиційними процесами в мікро- та макросередовищі цих господарюючих суб‘єктів.
Завдання: загальні компетентності: 1) ЗК10. Здатність працювати у команді. 2) ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). фахові компетентності: 1) СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 2) СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 3) СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 4) СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. 5) СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ. 6) СК17. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: Закони України, Національні та Міжнародні стандарти інвестування, інші нормативно – правові документи з питань інвестування; принципи та функції інвестування; класифікацію об'єктів та видів інвестування; учасників інвестиційного ринку; особливості державного регулювання інвестиційної діяльності. уміти: користуватись основними вітчизняними економіко-математичними методами та моделями, розраховувати розмір інвестиційного доходу, збитків, відсотків, здійснювати оцінювання загального фінансового стану підприємства чи іншого об’єкту інвестування. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) ПР06 застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач ПР12 використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності ПР13 володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів ПР14 вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу Методи навчання і викладання Лекції, практичні, лабораторні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: усне опитування; виступи на практичних заняттях, виконання та захист лабораторних робіт, тестування, оцінювання активності, виконання науково-дослідних завдань тощо. Екзаменаційний контроль: усне опитування, тестовий контроль
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Фінансовий ринок, Банківництво, Фінанси диверсифікованих підприємств - кореквізит: корпорації і фінансова інфраструктура, фінанси зарубіжних корпорацій.
Короткий зміст навчальної програми: Завданням вивчення дисципліни “Інвестування” є вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначити заходи з використання інвестицій як одного з дієвих важелів економічної політики держави.
Опис: Методологічні основи інвестування Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності Інвестиційні проекти. Обґрунтування доцільності інвестування. Використання інвестицій Фінансові інвестиції Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Залучення іноземного капіталу Менеджмент інвестицій
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 %): виконання та захист лабораторних робіт; - контрольний захід (70 %): іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль (ПК): ДФН: 1. Поточне опитування та комп’ютерне тестування – 14 б.; тестування за темами у ВНС– з переведенням у шкалу 0-4 бали. Відсутні обмеження щодо кількості спроб та мінімальної кількості балів. 2. Виконання та захист лабораторних робіт – 4*4 бали, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 16 бали. Наявність помилок в розрахунках передбачає повернення на доопрацювання. За оформлення та представлення бали не знижуються. Додатковими балами (до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей відповідно до стандартів ВО Львівської політехніки. Поточний контроль (ПК): ЗФН: 1. Контрольні роботи 2*7б, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 14 балів. 2. Виконання та захист лабораторних робіт – 4*4 балів, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 16 бали. Наявність помилок в розрахунках передбачає повернення на доопрацювання. За оформлення та представлення бали не знижуються. Екзаменаційний контроль (ЕК). На екзамені здобувач може отримати максимум 70 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент: 1. Письмова компонента. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань двох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1, Рівень 2 – тести: 65 тестів ?1 бали = 65 бали. 2. Усна компонента. Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 5 балів за відповідь на запитання екзаменатора за усіма питаннями, винесеними на семестровий контроль та виконаними завданнями.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах практичних, лабораторних занять (поточний контроль) та виконання екзаменаційного контролю. у ECTS відповідно до такої шкали переведення: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач;
Рекомендована література: 1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-XII. 2. Пересада А.А. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 250с. 3. Градісов В.М., Кривченко С.В., Ісаєва О.Є., Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 164 с. 4. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорія інвестування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2021. – 160с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).