Діджиталізація оподаткування (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.047
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Синютка Наталія Геннадіївна, к.е.н.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: набуття студентами базових знань з теорії і практики оподаткування в умовах глобальної діджитал-трансформації, розуміння фіскальної (податкової) політики та економічної доктрини, яка покладена в основу функціонування публічних фінансів. Курсовий проект передбачає аналізування теоретичних підходів формування податкової політики, механізмів її реалізації, стратегічні орієнтири державної податкової політики та її впливу на макроекономічну стабільність держави; аналізування виконання планових показників податкових надходжень місцевих бюджетів, їх динаміку, а також визначення індексу податкоспроможності місцевого бюджету.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин. СК15. Здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери; оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою захисту окремих груп населення країни
Результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. ПР25. Застосовувати методи фінансового контролінгу для аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі диверсифікації, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: О.022 фінанси, гроші та кредит О.031 діджиталізація у фінансах О.033 Публічні фінанси
Короткий зміст навчальної програми: 1. Завдання та мета курсового проекту 2. Структура курсового проекту 3. Вимоги до написання та оформлення курсового проекту 4. Теми для виконання курсового проекту. Курсовий проект передбачає аналізування теоретичних підходів формування податкової політики, механізмів її реалізації, стратегічні орієнтири державної податкової політики та її впливу на макроекономічну стабільність держави; аналізування виконання планових показників податкових надходжень місцевих бюджетів, їх динаміку, а також визначення індексу податкоспроможності місцевого бюджету.
Опис: Розділ 1. Теоретична частина. У ній повинна міститись назва, що відображатиме його зміст у відповідності з отриманим завданням. Розділ необхідно структурувати на пункти, в яких висвітлюватиметься інформація щодо аналізу тематики відповідно до варіанту. Виклад матеріалу має бути логічним та цілісним. При цьому доцільно посилатись на літературні джерела. Розділ 2. Аналітична частина. У цьому розділі необхідно подати загальну характеристику окремого суб’єкта закупівлі, що є об’єктом дослідження у відповідності з отриманим завданням. Також слід вказати вид діяльності суб’єкта. При виконанні аналітичної частини, студенти, використовуючи фінансову звітність об’єкта дослідження та інформаційні джерела формують дані про здійснені публічні закупівлі (інформація може бути представлена в таблиці та графічно). При цьому необхідно провести аналіз наведених даних за 3-5 років, використовуючи набуті знання.
Методи та критерії оцінювання: Вступна лекція: інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод.
Критерії оцінювання результатів навчання: повнота розкриття теоретичної частини (20 %) - точність розрахунків у аналітичній частині (20 %) - правильність оцінювання отриманих результатів (20 %) - ефективність здійснення пропонованих заходів для поліпшення показників (10 %) - повнота і обґрунтування відповідей при захисті роботи (20 %) - якість і своєчасність оформлення роботи (10 %)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фінанси» Львів. – Видавництво НУ «Львівська політехніка» 2017.- 296с. 2. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с. 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-1 4. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с. 5. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с. 6. Синютка Н. Г. Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / А. Луцик, Н. Синютка // Світ фінансів. – 2019. - № 1 (58). – С. 87-97. 7. Панченко Н. В. Бюджетно-податкова політика в умовах економічних перетворень: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18187/Panchenko_Biudzhetno-podatkova_polityka_v_umovakh_ekonomichnykh_peretvoren.pdf?sequence=1&isAllowed=y 8. Швабій К.І. Пріоритети податкової політики у 2021 році. Дослідження з питань економічної політики №1, 2021
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).