Електронні публічні закупівлі (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.067
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Синютка Наталія Геннадіївна, к.е.н.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета написання курсового проекту є формування у студента системи теоретичних знань, набуття студентами практичних навичок та здібностей у сфері аналізу публічних закупівель та державних видатків, економічного механізму їхнього функціонування, пріоритетів і проблем розвитку в умовах глобалізації, а також цифровізації окремих процедур бюджетних видатків та їх ролі у розвитку економіки держави. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти цифровізації публічних закупівель в Україні на базі електронної платформи Prozorro.
Завдання: Написання курсового проєкту передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. спеціальних: СК 06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: У результаті написання курсового проекту здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР 26. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами на засадах дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, використовуючи наявну фінансову інфраструктуру. ПР 29. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг з урахуванням процедур електронних публічних закупівель, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: О.022 фінанси, гроші та кредит О.031 діджиталізація у фінансах О.033 Публічні фінанси
Короткий зміст навчальної програми: Дієвим інструментом впливу на обсяги та напрямки державних видатків та суспільне споживання благ, є система публічних або державних закупівель. Раціональне використання державних коштів на стратегічні цілі, забезпечення прозорості та боротьба з корупцією на сьогодні є пріоритетами державної фіскальної політики України. Порушення ефективного функціонування публічного сектору економіки у видатковій частині бюджету часто має наслідком дефіцит бюджетних коштів в незалежності від рівня податкових надходжень. В умовах тотальної глобалізації все більший вплив на усі сфери діяльності людей має розвиток технологій. Використання цифрових технологій виступає невід'ємною рутиною для більшості громадян та підприємств розвинених країн світу. З таких міркувань цифровізація публічних фінансів невідворотна, адже процес управління доходами та видатками бюджету із використанням сучасних технологій може зменшити втрати бюджетних коштів, послабити адміністративний тягар і підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів. Невід’ємним процесом державних видатків в епоху діджиталізації є електронні публічні закупівлі як ключова складова процесів суспільного споживання.
Опис: Завдання написання курсового проекту – це розкриття сутності електронних публічних закупівель, змісту і масштабів закупівельних процедур; - вивчення правового регулювання здійснення державних закупівель в Україні; - дослідження виробничо-комерційної діяльності учасників закупівельних процесів; - факторів впливу на розвиток закупівельних процесів та процедур. Розділ 1. Теоретична частина. У ній повинна міститись назва, що відображатиме його зміст у відповідності з отриманим завданням. Розділ необхідно структурувати на пункти, в яких висвітлюватиметься інформація щодо аналізу тематики відповідно до варіанту. Виклад матеріалу має бути логічним та цілісним. При цьому доцільно посилатись на літературні джерела. Розділ 2. Аналітична частина. У цьому розділі необхідно подати загальну характеристику окремого суб’єкта закупівлі, що є об’єктом дослідження у відповідності з отриманим завданням. Також слід вказати вид діяльності суб’єкта. При виконанні аналітичної частини, студенти, використовуючи фінансову звітність об’єкта дослідження та інформаційні джерела формують дані про здійснені публічні закупівлі (інформація може бути представлена в таблиці та графічно). При цьому необхідно провести аналіз наведених даних за 3-5 років, використовуючи набуті знання. 1. Теоретичні та законодавчі аспекти реформи публічних закупівель та їхньої трансформації в електронний формат в Україні. 2. Використання стандарту (ефекту) відкритих даних у процесі електронних закупівель. Переваги та недоліки. 3. Поняття та сутність електронних публічних закупівель в глобальному вимірі та Україні. 4. Стадії процесу публічних закупівель. Цикл закупівлі. Сутність, значення та класифікація. 5. Закупівельні процедури в Україні: приклади та критерії допорогових та надпорогових процедур. 6. Види та форми закупівельних процедур: критерії та класифікація. Конкурентні та неконкурентні закупівлі. 7. Учасники-контрагенти у публічних закупівлях: замовники, постачальники та посередники. 8. Реформа публічних закупівель в Україні. Сутність, значення, наслідки. 9. Електронні публічні закупівлі як глобальне явище. Особливості електронних закупівель в кранах ЄС та США. 10. Відкриті торги як основна процедура закупівель. Особливості, приклади, характеристика.
Методи та критерії оцінювання: Вступна лекція: інформаційно-рецептивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод.
Критерії оцінювання результатів навчання: повнота розкриття теоретичної частини (20 %) - точність розрахунків у аналітичній частині (20 %) - правильність оцінювання отриманих результатів (20 %) - ефективність здійснення пропонованих заходів для поліпшення показників (10 %) - повнота і обґрунтування відповідей при захисті роботи (20 %) - якість і своєчасність оформлення роботи (10 %)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Швабій К., Богдан Т., Котіна А., Степура М. Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної промисловості: Міжнародний досвід та пропозиції для України. Growford Institute. Київ. 2020. 62 с. 2. Луцик А.І., Синютка Н.Г. Використання видаткового інструменту фіскальної політики у формуванні ефективного фіскального простору України. Інноваційна економіка. 2018. № 9–10 (77). С. 171–176. 3. Романенко Є., Щокін Р. Реформування системи державних закупівель в Україні. Публічне урядування. 2016. № 4. С. 25-34. 4. Про публічні закупівлі: Закон України від 12.04. 2016 р. №1078. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. 5. Інформаційна система сайту Prozorro. URL: https:// bi.prozorro.org/ sense/app/ 6. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту “Електронні публічні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: к.е.н., доц. Синютка Н.Г., к.е.н., доц. Курило О.Б., к.е.н. доц. Мазур А.В. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2022
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).