Діджиталізація у фінансах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.035
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння студентами знань щодо основних принципів побудови та функціонування інформаційних систем та технологій у фінансах, їх роль та місце у забезпеченні діяльності державних фінансових органів, установ банківської та парабанківської системи, а також загальнодержавних та міжнародних інформаційних економічних систем.
Завдання: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами ішших галузей знань/видів економічної діяльності). СКО1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку. СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
Результати навчання: ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. ПР26. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами на засадах дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, використовуючи наявну фінансову інфраструктуру. Методи навчання і викладання Лекції, лабораторні заняття: метод проблемного викладу, метод роботи у малих групах, репродуктивний метод; економіко-статистичний метод, кейси, воркшопи. Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль: - Тестування; - Усне вибіркове опитування; - Виконання та захист лабораторних робіт; - Захист індивідуального завдання (проекту). Заліковий контроль (на основі поточного контролю).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Фінансовий ринок, Банківництво, Фінанси диверсифікованих підприємств. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Публічні фінанси, Інвестування, Корпорації і фінансова інфраструктура.
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Діджиталізація у фінансах» є теоретичні та практичні засади застосування інформаційних систем і технологій у різних сферах фінансів. Теоретичні знання та практичні навички полягають у вивченні інформаційних систем, їх ролі в економіці, фінансово-кредитної інформації як об’єкта автоматизованої обробки; дослідженні електронних систем передавання банківської інформації; вивченні інформаційних систем банку; дослідженні автоматизації міжбанківських розрахунків; аналізуванні системи електронних грошей; вивченні теоретико-методологічних засад діяльності автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України та Автоматизованої системи Державного казначейства України; вивченні особливостей автоматизації розрахунків у податковій, митній системі України та страхуванні; дослідженні корпоративних інформаційних систем.
Опис: Інформаційні системи, їх роль в економіці. Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки. Електронні системи передавання фінансової інформації. Корпоративні інформаційні системи. Види корпоративних інформаційних систем. Системи електронних грошей. Автоматизована інформаційно-аналітична система міністерства фінансів України та автоматизована система Державного казначейства України. Автоматизація розрахунків у податковій, митній системі України та страхуванні. Автоматизація фінансових і операційних процесів. IT-послуги.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: - Тестове опитування; - Усне опитування на лабораторних заняттях ; - Виконання лабораторних завдань, робота у інформаційному середовищі спеціалізованого програмного продукту; - Захисти лабораторних робіт; - Виконання індивідуального завдання ( за варіантом) та його захист. Підсумковий контроль: заліковий контроль формується на основі поточного контролю.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (100%): лабораторні заняття (60%), усне опитування (20%), тестування (20%). Підсумковий контроль на основі поточного.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 26 до 100 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС, які оцінюються максимум в 1 бал: 20*1 = 20 балів; 2. Виконання лабораторних робіт з розміщенням у ВНС, які складаються з 5 робіт: Лабораторна робота №1 – 10 б.; Лабораторні роботи №2 – 5 – по 5 б. (30 б.) Максимальний бал отримують здобувачі, які вірно виконали усі завдання. За допущені помилки в розрахунках віднімаються від 1 до 3 балів. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом з використанням інформаційної системи фінансового управління. Індивідуальне завдання оцінюється в 30 балів. Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей.
Рекомендована література: 1. Yurii Kryvenchuk, Alina Yamniuk, Iryna Protsyk, Lesia Sai, Andriana Mazur, Olena Sydorchuk. Random forest as a method of predicting the presence of cardiovasculars diseases // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 416–426. http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper34.pdf (SciVerse SCOPUS). 2. Viktor Khavalko, Andriana Mazur, Vladyslav Mykhailyshyn, Roman Zhelizniak, Iryna Kovtyk (2020). Economic efficiency of innovative projects of CNN modified architecture application // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 182–193. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper14.pdf (SciVerse SCOPUS). 3. Mazur A. Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio / L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, A. Mazur, N. Petryshyn, Yu. Malynovska // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus) 4. Diamond FMS Course. Diamond training Modules. Eccess mode: http://www.diamondfms.com. 5. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Діджиталізація у фінансах». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=14211
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).