Публічні фінанси

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.037
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами фундаментальних теоретичних знань щодо основ, принципів, механізмів і інструментів публічного фінансування соціально-економічного розвитку України; оволодіння знаннями та навичками дослідження функціонування бюджетної системи та податкової системи, їх значення для розвитку економіки держави, оптимізації міжбюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство.
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: загальні компетентності: ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність ого сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. фахові компетентності: СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК 03. Здатність до діагностики сану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК 05. Здатність застосовувати знання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК 14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин. СК 15. Здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери; оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою соціального захисту окремих груп населення країни.
Результати навчання: ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, умовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. ПР 27. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. ПР 28. Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із урахуванням напрямів монетарної політики держави.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінанси, гроші та кредит, теорія оподаткування, фінанси публічного сектору - кореквізит: аналіз у публічних фінансах, місцеві фінанси
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна закладає теоретичні основи і навички фахово орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень на різних рівнях управління публічними фінансами.
Опис: Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки Тема 6. Податки та податкова система Тема 7. Бюджет і бюджетна система Тема 8. Державний бюджет України Тема 9. Місцеві бюджети України Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення Тема 11. Державний кредит і державний борг
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 балів) - підсумковий контроль (60 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль у формі тестів (2ПК *10 балів = 20 балів) Усне опитування, розв’язування задач – 10 балів Письмове виконання індивідуальних дослідницьких робіт (2 ІДР * 5 балів = 10 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль проводить двічі упродовж семестру. Завдання ПК №1 (100 балів) та № 2 (100 балів) містить по 50 тестів 2-ох рівнів складності. 40 тестів 1-го рівня складності оцінюється по 1 балу та 10 тестів 2-го рівня складності по 6 балів (охоплюють матеріал практичних занять, передбачають вибір однієї з 5 варіантів цифрових відповідей). Набрані студентами бали (максимально 200 балів) в результаті контролю, проведених за 100-бальною шкалою переводяться у 20-ти бальну шкалу, шляхом ділення на 10. Максимальну кількість балів отримує студент, котрий виконав всі поставлені в ІДР завдання. Правильний розв’язування задачі оцінюється максимальною кількістю балів, частковий розв’язок – половиною передбачених за це балів, відсутність розв’язку – 0 балів. 10 балів отримує студент, котрий правильно та повністю і вичерпно дав відповіді на теоретичне питання, опрацював достатню кількість літературних джерел та нормативно-правових актів; 7 балів отримує студент, котрий допустив незначні помилки в ході відповіді на теоретичне питання, опрацював достатню кількість літературних джерел та нормативно-правових актів; 5 балів отримує студент, котрий допустив незначні помилки в ході відповіді на теоретичне питання, опрацював не достатню кількість літературних джерел та нормативно-правових актів; 0 балів отримує студент, котрий не дав відповіді на питання.
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main. cgi? use r =a&find = 1&typ = 21 2. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 № 2755-VII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 3. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : [колект. монографія] / [Луніна І. О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 295 с 4. Ткачук І. Г. Державні фінанси : підручник; затв. МОН. – Івано-Франківськ2015 : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2015. – 510 с. 5. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / А. М. Соколовська, Р. Л. Балакін, В. Й. Башко ; За ред. Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління, 2015. – 446 с. 6. Бюджетна система: навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене / І.Л. Шевчук, В.О. Черепанова, Т.О. Ставерська – Харків: Видавець Іванченко І. С., 2015. – 284 с. 4. Піхоцька О.М., Фурдичко Л.Є., Синютка Н.Г. Бюджетна система: Навчальний посібник / К.:Піхоцька О.М., Фурдичко Л.Є., Синютка Н.Г. - Львів: ТНЕУ, 2019. - 328с. 5. Бюджетна система: Підручник / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар.– Львів.: Видавництво «Львівської політехніки», 2019. – 398 с. 6. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. – 400 с. 7. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. – 304 с. 8. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с. 9. Податкова система: підручник / З.С. Варналій, М.В. Романюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ : Знання України, 2019. 567с. 10. Податкова система: навч. посібник / Андрущенко В.Л., Тучак Т. – К.:ЦУЛ, 2019. – 416 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).