Фінанси і соціальна політика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.038
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор І.В. Алєксєєв
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння знаннями та навичками дослідження особливостей фінансування окремих напрямів соціальної політики.
Завдання: Оволодіння навичками дослідження особливостей фінансування соціальної сфери за різними напрямами. Оволодіння навичками формування груп дослідників для аналізу фінансових відносин. Освоєння навичок організування досліджень фінансових відносин у малих групах.
Результати навчання: ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. ПР27. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. ПР28. Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із урахуванням напрямів монетарної політики держави.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - переквізит: Фінанси, гроші та кредит, Теорія оподаткування, Публічні фінанси - кореквізит: Місцеві фінанси, Макрофінансове бюджетування
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Фінанси і соціальна політика» є однією з важливих навчальних дисциплін бакалаврської підготовки у вибірковому блоці «Публічні фінанси», що забезпечує оволодіння студентами фахових теоретичних знань і практичних навичок з дослідницьких компетентностей. Дисципліна закладає наукові основи і навички фахово орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень у фінансовій сфері.
Опис: Фінансові підходи до оцінювання соціальної політики. Фінансові аспекти молодіжної політики. Страховий захист української молоді. Фінансування державної політики у сфері освіти. Болонський процес і розвиток освіти в Україні. Фінансова політика держави в галузі охорони здоров’я. Фінансова політика у сфері науки. Фінансова політика держави у сфері культури і мистецтва. Фінансова політика у сфері фізичного виховання та спорту. Фінансування захисту довкілля. Засади соціального захисту населення. Система соціального захисту населення. Ринок праці як чинник фінансової системи держави. Фінансове забезпечення ринку праці. Соціальна сфера і моделі її розвитку
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Тестування; Усне вибіркове опитування; Виконання та захист практичних робіт. Виконання та захист індивідуального завдання; Екзаменаційний контроль: Тестування або виконання індивідуального завдання; Усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: - поточний контроль ( 45 балів) - підсумковий контроль (55 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 26 до 45 балів.
Рекомендована література: 1) Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. Estimation of the investment capacity of Ukrainians for studying in Europe // Industry 4.0 : proceedings of IV International scientific conference (24–27 June, Burgas, Bulgaria, 2019). – 2019. – P. 150–154. 2) Alieksieiev, I., Mazur, A. Alieksieiev, V. 2018. International comparison of university education quality on the base of modeling value index: INDUSTRY 4.0 – Year IV, ISSUE 1 / 2019. ISSN (PRINT) 2534-8582, ISSN (WEB) 2534-997X. – P. 41-45. 3) Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю.М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. ISBN 978-617-607-628-5 4) Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с. 5) Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України [Текст] : монографія / Г. С. Лопушняк. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 372 с. — ІSBN 978-966-8687-99-0 6) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник користувача / пер. З англ.; за редакцією д-ра техн. Наук, проф. Ю.М. Рашкевича та д-ра пед. Наук, доц. Ж.В. Таланової. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с. ISBN 978-617-607-844-9 7) Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль відіграє ЄС? / Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні та Білорусі. Лотар Вітте. – К.: Заповіт, 2006. – 44 с. ISBN 966-7272-54-x 8) Історія та теорія соціальної політики України: Навч. посібн. / А.О. Ярошенко, Т. В. Семигіна, Н.В. Сухицька. За ред. А.О. Ярошенко. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. - 289 с. ISBN 978-966-931-162-7 9) Kuzmin O. Factors of Providing the State Management Quality of Universities Educational Activities / О. Kuzmin, M. Yastrubskyi // Regional Economy. – 2017. – No 2(84). – PP. 31-38. 10) Ларіонова Н. Б. Соціальна політика в Україні : Матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота» [навчально-методичний посібник] / Н. Б. Ларіонова; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка?. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка?, 2015. – 63 с. 11) Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 244 с. ISBN 978-966-02-7524-9 12) Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи : навч.-наук. вид. / авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін. ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – К.; Львів : НАДУ, 2012. – 368 с. ISBN 978-966-619-326-4 13) Zaiac L. Comparative Analysis of University Education in Ukraine and Netherlands in the Context of Bolonia Agreements. ISSN Online: 2312-5829.Osvitolohichnyi Dyskurs, 2014, No 3 (7), PP. 82-94. 14) Zhuk L. 2019. Systemy naukovoi i naukovo-tekhnichnoi diyalnosti zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy: formuvannya, ocinyuvannya, upravlinnya. Monografiya. 336.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).