Міжнародний страховий ринок

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.M.040
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Лащик Ірина Ігорівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами базових теоретичних знань з теорії і практики роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах, формування теоретичних і практичних знань щодо порядку та процедури укладання страхових угод з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, визначення величини страхових премій та страхового відшкодування, розуміння загальних закономірностей розвитку сучасного вітчизняного та зарубіжного страхового ринку, а також його зв’язку з іншими секторами фінансового ринку. Результатами навчання є набуття вмінь та навиків організування діяльності у сфері страхування.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів здатності розв’язувати практичні проблеми у галузі страхування під час професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів страхування і характеризується комплексністю та невизначеністю та формування таких компетентностей: інтегральної: здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або/також у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. загальних: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 10. Здатність працювати у команді. ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). фахових: СКОЗ. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
Результати навчання: ПР01 (знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем). ПР 02 (знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем) ПР03 (визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури) ПР05 (володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) ПР06 (застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач) ПР07 (розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування) ПР11 (володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування) ПР16 ( застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати) Методи навчання і викладання:Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль: усне опитування; виступи на практичних заняттях, тестування, оцінювання активності, виконання науково-дослідних завдань тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізити: Фінанси, Страхування Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок для укладання та ведення страхових угод при страхуванні життя та пенсій, страхуванні від нещасних випадків, медичному страхуванні, страхуванні підприємницьких ризиків, сільськогосподарському страхуванні, страхуванні технічних, фінансово-кредитних ризиків, автотранспортному, морському, авіаційному страхуванні, а також страхуванні майна і відповідальності громадян в Україні та за кордоном.
Опис: 1. Теоретичні аспекти діяльності вітчизняного та міжнародного страхового ринку. 2. Організаційно-правові аспекти страхової діяльності в Україні та за кордоном. 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання страхової діяльності. 4. Суб’єкти страхового ринку. 5. Теоретичні засади перестрахування: вітчизняний та зарубіжний досвід. 6. Особисте страхування: вітчизняний та зарубіжний досвід. 7. Вітчизняний та зарубіжний досвід майнового страхування. 8. Вітчизняний та зарубіжний досвід страхування відповідальності.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний підсумковий контроль, комп’ютерне тестування, захист контрольних робіт та науково-дослідних завдань. При дистанційній роботі передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Індивідуальні та контрольні роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту лектора через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Денна форма навчання (сумарно:100 балів), з них: Доповіді на практичних заняттях – 10. Розв'язування задач – 10. Тестування – 10. Усне опитування – 10. Контрольна робота - 30. Письмовий контрольний захід 30. Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах практичних занять (поточний контроль). Поточний контроль (ПК): ДФН: Контрольна робота. Контрольна робота є допуском до заліку з дисципліни «Міжнародний страховий ринок» і її виконання є обов’язковим. Оцінюватися контрольна робота буде є 30 балів, що є складовою балів, які виділено на поточний контроль роботи студентів Ці бали розподілятимуться наступним чином: 0-5 бали – своєчасність виконання контрольної роботи відповідно до термінів, встановлених викладачем; 0-5 бали – відповідність вимогам до оформлення контрольної роботи; 0-20 балів – суть та повнота висвітлення теми дослідження. Доповіді на практичних заняттях. Якщо здобувач розкрив тему доповіді, яку підготував на практичне заняття, дав відповіді на додаткові запитання, то отримує 5 балів, якщо були незначні недоліки у доповіді – 4 бали, якщо не зумів відповісти на усі запитання – 3 бали, якщо наявні значні недоліки у доповіді та відповідях на запитання – 2 бали, якщо тему доповіді розкрив частково і на додаткові запитання не відповідав – 1 бал. Таких доповідь кожен здобувач має зробити щонайменше 1 за семестр. Опитування. Опитування відбувається на основі лекційного матеріалу. Впродовж семестру кожного здобувача необхідно опитати щонайменше 5 разів і виставити йому 0-2 бали відповідно до його відповідей на запитання: 2 – всі відповіді правильні, 1 – частина відповідей є правильними, інші – неправильні чи відсутні, 0 – відповідей немає на жодне запитання викладача. Розв’язування задач. Отримання балів за розв'язування задач передбачає, що здобувач освіти на практичному занятті бере безпосередню участь у цьому процесі: диктує формулу, пояснює вхідні дані та подальший хід розв'язку задачі, виконує розрахунки, відповідає на запитання викладача. Залежно від складності задачі та обсягу виконаної роботи викладач оцінює відповідь здобувача у 2-5 балів – сумарно за семестр здобувач може отримати не більше 10 балів навіть за умови, що він розв'язав більше задач. Тестування. Тестування викладач проводить у зручній для нього формі: самостійні роботи, тести у ВНС, тести у ігровій формі (наприклад, Kahoot!). Тестувань має бути щонайменше 2 за семестр. Допускається більше тестувань, проте виділені бали на тестування не мають перевищувати 10 загалом. Письмовий контрольний захід. Письмовий контрольний захід відбувається у формі тестування (з використанням ВНС), містить завдання двох рівнів складності: 8 питань 1 рівня складності та 16 питань 2 рівня складності.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах. 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання. 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля. 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді. 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля. 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля та істотні помилки у відповідях .
Рекомендована література: 1. Про страхування : Закон України від 01.04.2016. №1586- 18 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 2. Страхові послуги. Підручник. – У 2 част./ за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Лотос, 2014. – 496 с. 3. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с. 4. Плиса В. Й. П 38 Страхування: Підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене. – К : Каравела, 2019. – 512 с. 5. Журавка О. С. Страхування: навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 350 с. 6. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 7. Клапків Л., Клапків Ю., Свірський В. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління: монографія. ІваноФранківськ: KGMprint, 2020. 183 с. 8. Лащик І., Кондрат І., Віблий П., Білець В. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 5 (66). – С. 105–112. (дата звернення 03.03.2020). 9. Клапків Ю., Свірський В. Проблеми функціонування ринку страхових послуг в умовах поширення COVID – 19. Економіка, фінанси, право. – 2021. - №2. – с. 5-9. (дата звернення 23.05.2021). 10. Сосновська О.О. Страхування: навчальний посібник / О.О. Сосновська. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 328 с. 11. Проблеми розвитку страхування в Україні : Науковий студентський збірник. Випуск 3. / За заг. ред. проф. Плиси В. Й. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 174 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).