Податкова політика (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.057
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів системи знань з податкової політики та набуття практичних навичок у використанні сучасних методів і форм оподаткування, вивчення впливу податкової політики на економічний розвиток України та виявлення тенденцій щодо її розвитку та удосконалення.
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: загальні компетентності: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. фахові компетентності: СКОЗ. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин. СК15. Здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери; оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою захисту окремих груп населення країни. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати: організаційно-правові та фінансово-економічні заходи держави у сфері регулювання податкових відносин, які спрямовані на мобілізацію та використання фінансових ресурсів у системі регулювання соціально-економічного розвитку країни; - вміти: досліджувати структуру податкових надходжень до бюджету, аналізувати тенденції до зростання (зменшення) бюджетоутворюючих податків у загальному обсязі надходжень бюджету, виявляти тенденції щодо впливу національної податкової політики на економічний розвиток України. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР27. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: фінанси, гроші та кредит, теорія оподаткування, публічні фінанси кореквізит: фінансовий аналіз у публічних фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Виконання курсового проекту направлене на формування студентами системи знань щодо формування податкової політики на державному та місцевому рівнях, та набуття практичних навичок у використанні сучасних методів і форм оцінювання податкових надходжень бюджетів усіх рівнів, та розробленню заходів удосконалення рівня прийняття управлінських рішень в процесі адміністрування загальнодержавних та місцевих податків.
Опис: 1. Завдання та мета курсового проекту 2. Структура курсового проекту 3. Вимоги до написання та оформлення курсового проекту 4. Теми для виконання курсового проекту. Курсовий проект передбачає: аналізування теоретичних підходів формування податкової політики, механізмів її реалізації, стратегічні орієнтири державної податкової політики та її впливу на макроекономічну стабільність держави; аналізування виконання планових показників податкових надходжень місцевих бюджетів, їх динаміку, а також визначення індексу податкоспроможності місцевого бюджету.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%): опитування, залік диференційований
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання та захист курсового проекту (100 балів). За допущені помилки в розрахунках чи некоректно оформлені таблиці і рисунки, сформульовані висновки бали можуть знижуватися від 5 до 30 балів. За значні помилки у розрахунках курсовий проект може бути відправлений на доопрацювання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») отримує студент, який виконав усі поставлені в КП завдання, результати дослідження представлені у доступній і переконливій формі, на високому рівні підготовлені демонстраційні аркуші та проведена презентація результатів досліджень; правильно оформлена письмова частина КП; 87–71 бал – («добре») виставляється за правильне розуміння і викладення поставлених у КП завдань, подачу результатів дослідження у доступній формі, належну підготовку демонстраційних аркушів та презентацію результатів досліджень; правильне оформлення письмової частини КП. Однак, містять певні (неістотні) недоліки у застосовуванні теоретичних положень під час проведення комплексного аналізу процесів управління бюджетними ресурсами; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабке розуміння і викладення поставлених у КП завдань, неповні або мало аргументовані відповіді з порушенням послідовності викладення, слабке застосування теоретичних положень під час проведення комплексного аналізу процесів управління бюджетними ресурсами; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального та аналітичного матеріалу, невміння застосувати теоретичні положення для проведення комплексного результатів дослідження; мають місце істотні помилки у викладенні основних положень КП; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за невиконання поставлених в КП завдань та незнання значної частини навчального матеріалу
Рекомендована література: 1. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. / Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/tax-policy 2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-1 3. Податковий менеджмент: навчальний посібник / С.В.Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська, Н. Г. Синютка - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 296с. 4. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с. 5. Синютка Н. Г. Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / А. Луцик, Н. Синютка // Світ фінансів. – 2019. - № 1 (58). – С. 87-97. 6. Панченко Н. В. Бюджетно-податкова політика в умовах економічних перетворень: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18187/Panchenko_Biudzhetno-podatkova_polityka_v_umovakh_ekonomichnykh_peretvoren.pdf?sequence=1&isAllowed=y 7. Швабій К.І. Пріоритети податкової політики у 2021 році. Дослідження з питань економічної політики №1, 2021 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.growford.org.ua/research/priorytety-podatkovoyi-polityky-derzhavy-u-2021-rotsi/ 8. Галущак І. Є., Кохан І. В., Дмитровська В. С. Формування податкової політики в контексті євроінтеграції Ефективна економіка, №2, 2021 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.6
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).