Фінансова звітність

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.M.041
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент, доцент Бондаренко Лідія Петрівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Фінансова звітність» є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками розуміння сутності окремих статей фінансової звітності та здійснення первинного аналізу фінансової звітності різних суб’єктів господарювання: підприємств, банків, страхових компаній, бюджетних установ і організацій, суб’єктів малого підприємництва.
Завдання: 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 2. Здатність працювати автономно. 3. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
Результати навчання: 1. Формувати та аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 2. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 3. Вміти аналізувати фінансовий стан підприємств, банків, страхових компаній, інших фінансово-кредитних установ та оцінювати ефективність їх фінансово-економічної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні навчальні дисципліни: фінанси підприємств, бухгалтерський облік.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Фінансова звітність» передбачає поглиблене засвоєння студентами знань щодо фінансової звітності суб’єктів господарювання, зокрема ознайомлення з сутністю понять фінансової звітності та її складових елементів, процесу формування та інструментів аналізу фінансової звітності. Особлива увага звернена на фінансову звітність підприємств, банків, страхових компаній, суб’єктів малого підприємництва, бюджетних установ і організацій, та на базові методи аналізу звітності цих суб’єктів: горизонтального та вертикального аналізів, та їх специфіки використання для різних типів звітності, можливості “читання” фінансової звітності, тобто формування попередніх аналітичних висновків на основі первинних досліджень фінансової звітності.
Опис: Фінансова звітність: загальні вимоги, терміни складання та види. Фінансова звітність підприємств та основні критерії її складання. Баланс та його основні статті. Звіт про фінансові результати та його базові складові. Характеристика звіту про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Фінансова звітність банку та особливості її формування. Фінансова звітність страхової компанії та її відмінні характеристики. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва та категорії суб’єктів, що її складають. Фінансова звітність бюджетних установ і організацій.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (лабораторні роботи, самостійна робота (40 %) - підсумковий контроль (контрольний захід – екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Виконання та захист лабораторних робіт (40 балів): 7 лабораторних робіт, в тому числі 1 лабораторна робота – 4 бали, 2 лабораторна робота – 5 балів, 3 лабораторна робота – 6 балів, 4 лабораторна робота – 3 бали, 5 лабораторна робота – 8 балів, 6 лабораторна робота – 8 балів, 7 лабораторна робота – 6 балів. За допущені помилки в розрахунках чи некоректно оформлені таблиці і рисунки бали можуть знижуватися на 1–5 бали. За значні помилки у розрахунках лабораторна робота може бути відправлена на доопрацювання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХГУ. 2. Наказ Міністерства фінансів України “Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73. 3. Левицька С. Звітність підприємств: підручник / С. Левицька. Центр навчальної літератури, 2019. – 240 с. 4. Макаренко А.П. Звітність підприємства: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 194 с. 5. Левкович О.В. Оцінка стану і використання необоротних активів підприємства / О.В. Левкович, К.С. Безлюдна // Ефективна економіка, 2021. - №6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8974. 6. Яремко І.Й. Звітність в системах управління та планування на підприємств: особливості формування та змістовні параметри / І.Й. Яремко, М.В. Заворотній // Ефективна економіка, 2022. - №5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10282.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).