Фінансовий аналіз в корпораціях

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.051
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент, доцент Бондаренко Лідія Петрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни “Фінансовий аналіз в корпораціях” є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансового стану та фінансової діяльності у корпоративних структурах.
Завдання: 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтез. 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 4. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 5. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 7. Здатність складати та налізувати фінансову звітність. 8. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу.
Результати навчання: 1. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 2. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 3. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію. 5. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 6. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 7. Уміти проводити аналіз та здійснювати оцінку економічних явищ і процесів у фінансовій сфері, використовуючи статистичні методи у галузі фінансів, грошового обігу, кредиту. 8. Застосовувати методи аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорації в процесі реалізації фінансових стратегій, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінансова звітність
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз в корпораціях» передбачає поглиблене засвоєння студентами знань щодо проведення аналізу фінансового стану rорпоративних структур, зокрема ознайомлення з сутністю понять фінансовий аналіз в корпораціях та методики його здійснення, аналізу дохідності та рентабельності корпоративних структур, аналізу стану та структури майна, аналізу ділової активності, аналізу фінансової стійкості та ліквідності, проведення факторного і маржинального аналізів. Особлива увага присвячена аналізу спеціальних показників за допомогою яких здійснюється аналіз фінансового стану банків та трахових компаній.
Опис: Аналіз фінансового стану корпорацій. Аналіз прибутковості корпорацій. Оцінка стану та ефективності використання майна корпорацій. Оцінка ділової активності корпорацій. Стуруктура капіталу корпорацій та аналіз їх фінансової стійкості. Аналіз платоспроможності та ліквідності корпорацій. Оцінка корпоративних цінних паперів. Оцінка вартості корпорацій. Фінансова неплатоспроможність та методи оцінювання ймовірності настання банкрутства корпорацій. Факторний аналіз. Аналіз операційного та фінансового левериджів. Аналіз фінансового стану банку. Аналіз фінансового стану страхової компанії. Аналіз фінансового стану крединих спілок.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота (40%) - підсумковий контроль (контрольний захід – іспит): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Виконання та захист лабораторних робіт (30 балів): 6 лабораторних робіт, в тому числі 1 лабораторна робота – 5 балів, 2 лабораторна робота – 3 бали, 3 лабораторна робота – 5 балів, 4 лабораторна робота – 5 балів, 5 лабораторна робота – 6 балів, 6 лабораторна робота – 6 балів. За допущені помилки в розрахунках чи некоректно оформлені таблиці і рисунки бали можуть знижуватися на 1–3 бали. За значні помилки у розрахунках лабораторна робота може бути відправлена на доопрацювання. 2. Робота на практичних заняттях (10 балів): розв’язування задач, підготовка і представлення презентацій та досліджень за заданою темою, усне та письмове опитування. Бали знімаються за неправильні відповіді чи відсутність відповідей під час опитування або за підготовані з помилками презентації досліджень, невміння розв’язування задач.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: - Борисова О.В. Корпоративні фінанси. Навчальний посібник / О.В. Борисова - М.: КНОРУС, - 2016. – 240 с. - Веснін С.Н. Управління сучасною корпорацією: Навчальний посібник / С.Н. Веснін, Видавництво «ВАМ», 2020. – С. 176. - Волошко Н.О. Корпоративне управління в умовах глобалізації / Н.О. Волошко // Економіка і держава, 2021. - №1. – С. 54-58. - Ендовицький Д.А. Корпоративний аналіз. Навчальний посібник / Д.А. Ендовицький, Л.С. Коробейникова, І.В. Полухіна – М.: Юрайт, 2019. – 213 с. - Макаренко Ю.П. Аналіз управління фінансовим станом банку / Ю.П. Макаренко, Т.В. Сущенко // Ефективна економіка. - 2022. - №1. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9873. - Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 368 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).