Фінансовий аналіз у публічних фінансах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.061
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка О. М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: оволодіння здобувачами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення фінансового аналізу суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів.
Завдання: загальні: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. спеціальні (фахові): СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК0З. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. фахові компетентності професійного спрямування «Публічні фінанси»: СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. ПР27. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: теорія оподаткування, публічні фінанси кореквізит: місцеві фінанси, фінанси і соціальна політика, макрофінансове бюджетування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення методів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. Основним завданням фінансового аналізу у публічних фінансах є отримання визначеного числа основних показників, які дають об’єктивну і обґрунтовану характеристику фінансового стану державних підприємств, установ, організацій.
Опис: Місце публічних фінансів у фінансовому аналізі. Теоретико-практичні аспекти аудиторської діяльності. Аналіз прибутковості державного підприємства. Оцінка стану та ефективності використання майна державного підприємства. Оцінка ділової активності державного підприємства. Аналіз фінансової стійкості державного підприємства. Аналіз платоспроможності державного підприємства та ліквідності його балансу. Аналіз позиції державного підприємства на ринку цінних паперів. Оцінка вартості підприємства. Фінансова неплатоспроможність та методи оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємства. Факторний аналіз. Аналіз фінансового стану банку. Фінансовий аналіз діяльності бюджетних установ. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності місцевого бюджету.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: - оцінювання виконання та захисту лабораторних робіт; - виконання індивідуального завдання; - розв’язування задач; - опитування. Екзаменаційний контроль: - тестовий контроль; - розв’язування задач; - усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль (45%): практичні заняття (15%), виконання та захист лабораторних робіт (30%); екзамен (55%): письмова компонента (45%), усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінансовий аналіз у публічних фінансах». Сертифікат № 02971 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінансовий аналіз у публічних фінансах", Е41-231-787/2019 від 01.11.2019р. Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=8593. Автори Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М., Познякова О.І. 2. Тринька Л., Іванчук (Липчанська) О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. К.: Алерта, 2014. 768с. 3. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. 92 с. 4. Школьник І.О., Боярко І.М., Деи?нека О.В. Фінансовии? аналіз : навчальнии? посібник. К. : «Центр учбовоі? літератури», 2016. 368 с. 5. Таукешева Т.Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ навчальний посібник. Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 405с. 6. Карпенко Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. Звітність бюджетних установ : навчальний посібник (вид. 2-е доп. та перер.). Полтава : РВВ ПДАА, 2018. 262 с. 7. Чубка О.М., Скоропад І.С. Особливості управління грошовими потоками у публічних фінансах. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 25. Випуск 2 (81). 2020. C.151-157.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).