Оподаткування корпорацій

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.049
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Червінська Оксана Степанівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування системи теоретичних знань, набуття студентами практичних навичок та здібностей у галузі аналізу діяльності сучасних корпорацій , економічного механізму їхнього функціонування, пріоритетів і проблем розвитку в умовах глобалізації, а також оподаткування корпорацій та їх ролі для розвитку економіки держави.
Завдання: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
Результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР25. Уміти аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінанси підприємств,Фінансова звітність,Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Бюджетна система
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок для правильного обчислення податків і зборів до бюджету, використання необхідної інформації при заповненні декларацій.
Опис: 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. 2. Податкова система і Податкова політика. 3.Форми оподаткування в Україні. Непрямі податки. 4.Форми оподаткування в Україні. Прямі податки. 5. Платежі та утримання із заробітної плати. 6. Майнове оподаткування. 7 Місцеві податки і збори. 8. Рентна плата. Склад рентної плати. 9. Екологічний податок.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль знань студентів ДФН проводиться за такими формами: До обов’язкових видів робіт входять: а) - тестування у ВНС оцінюються максимум - 5 балів; б) - розв’язання і пояснення до комплексних задач - 15 балів; в) - підготовка і захист індивідуальних завдань (презентація за обраною темою) - 10 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Результати поточного контролю знань студентів (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем в кінці кожного заняття до відома всіх студентів та проставляються в “Журналі обліку поточної успішності та відвідування занять студентів”. Кількість балів за результатами оцінювання під час заняття записуються в стовпчик, в якому відмічається присутність студентів на занятті; кількість балів за результатами самостійної роботи (за виконання домашніх чи індивідуальних завдань) – в стовпчику поряд. На екзамені здобувач може отримати максимум 70 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента 55 балів - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 3 тестів*3 бал = 9 балів; Рівень 2 – тести 6 тестів*5бали =30 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 16 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: На екзамені здобувач може отримати максимум 70 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента 55 балів - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 3 тестів*3 бал = 9 балів; Рівень 2 – тести 6 тестів*5бали =30 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 16 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора. Критерії оцінювання усної компоненти екзаменаційного контролю: - 15 балів отримує студент, котрий правильно та повністю дав правильно та вичерпно відповіді на усі додаткові запитання викладача в межах завдань поставлених в екзаменаційній роботі та в межах усіх тем дисципліни; - 10 балів отримує студент, котрий допустив незначні помилки в ході відповіді на усі додаткові питання викладача в межах завдань поставлених в екзаменаційній роботі та в межах усіх тем дисципліни; - 5 балів отримує студент, котрий допустив значні помилки в ході відповіді на додаткові питання викладача в межах завдань поставлених в екзаменаційній роботі та в межах усіх тем дисципліни; - 0 балів отримує студент, котрий не дав відповіді на додаткові питання викладача як в межах завдань поставлених в екзаменаційній роботі та в межах усіх тем дисципліни. Підсумкова оцінка знань і вмінь студента за результатами поточного контролю, екзаменаційного письмового контрольного заходу та усної компоненти екзамену здійснюється в національній шкалі, за 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS.
Рекомендована література: 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. (зі змінами та доповненнями) 2. Закони України з питань оподаткування та нормативні документи (декрети, постанови); Накази МФУ, ДПАУ . 3. Закон України «Митний Кодекс України» від 13.03. 2012 р., № 4495 -VI). (Із змінами, внесеними згідно із Законами України.) 4.Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Із змінами, внесеними згідно із Законами України.) 5. Закон України «Про військовий збір» № 1621 від 06. 08 2014 р. (Із змінами, внесеними згідно із Законами України.) 6. Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова система», [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання / уклад. Гречко А.В.– К., 2018. – 171 с. 7. Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. Податкова система: Навчальний посібник /– Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с. 8. Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9. 9. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).