Міждисциплінарний курсовий проект з аналізу публічних фінансів (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.062
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка О. М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: поєднання знань з теорії і практики управління фінансовими ресурсами, набуття навичок проведення експрес-аналізу державного підприємства, виявлення позитивних сторін діяльності та існуючих проблем, здійснення дивідендної політики, формування бюджетної та податкової політики державного підприємства за останні три періоди
Завдання: загальні: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. спеціальні: СКОЗ. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. фахові компетентності професійного спрямування «Публічні фінанси»: СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин.
Результати навчання: ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. ПР27. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - фінанси – бюджетна система – місцеві фінанси – фінансовий аналіз у публічних фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Експрес-аналіз діяльності державного підприємства (банку). Оцінка дивідендної політики державного підприємства (банку). Оцінка бюджетно-податкової політики державного підприємства (банку).
Опис: Завдання курсового проєкту полягають у: - характеристиці діяльності державного підприємства; - оцінці динаміки та стану ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, прибутковості державного підприємства, ефективності використання його майна, забезпечення оборотними коштами; - оцінці дивідендної політики державного підприємства; - оцінці податкової політики державного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Усний захист виконаного курсового проекту. Курсовий проект надсилається перед захистом через ВНС на перевірку викладачу або на його електронну пошту через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформі MS Teams.
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів); • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів); • F – оцінка «незадовільно» (00-49).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист виконаного курсового проекту - 100.
Рекомендована література: 1. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. 92 с. 2. Школьник І.О., Боярко І.М., Дейнека О.В. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 368с. 3. Вівчар О.Й., Курило О. Б., Кащишин В.М. Місцеві фінанси: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 260 c. 4. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, А.І.Якимів. – Львів: «Новий світ-2000», 2019. 400с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).