Корпорації і фінансова інфраструктура

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.048
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Желізняк Роман Йосифович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ формування, функціонування та розвитку корпорацій та фінансової інфраструктури.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: спеціальних (фахових): - СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. - СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. - СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
Результати навчання: ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. ПР26. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами на засадах дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, використовуючи наявну фінансову інфраструктуру. ПР29. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг з урахуванням процедур електронних публічних закупівель, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інвестування Фінанси зарубіжних корпорацій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про фінансову інфраструктуру, історію її формування та розвитку в Україні, структуру та особливості функціонування, нормативно-правове регулювання, особливості розвитку фінансових інститутів, атрибути емісії та обігу фінансових інструментів.
Опис: Тема 1. Фінансова інфраструктура: сутність, функції і роль в економіці. Сутність фінансової інфраструктури. Класифікація учасників фінансової інфраструктури. Функції фінансової інфраструктури. Суб’єкти фінансової інфраструктури. Моделі фінансової інфраструктури. Тема 2. Регулювання діяльності корпорацій та фінансової інфраструктури. Мета та завдання регулювання фінансової інфраструктури. Моделі регулювання фінансової інфраструктури. Державне регулювання фінансової інфраструктури. Методи державного регулювання фінансової інфраструктури. Саморегулівні організації. Тема 3. Організація діяльності на кредитному ринку. Сутність кредитного ринку. Суб’єкти кредитного ринку. Тема 4. Організація діяльності на валютному ринку. Сутність валютного ринку. Валютні цінності. Валютне котирування. Учасники валютних ринків. Ліцензування валютних операцій. Валютний контроль. Тема 5. Організація фондового ринку. Сутність та структура фондового ринку. Біржовий ринок. Біржові угоди. Котирування цінних паперів. Позабіржовий ринок. Тема 6. Брокерська, дилерська діяльність та діяльність інших фінансових інститутів. Брокери в фінансовій інфраструктурі. Дилери в фінансовій інфраструктурі. Діяльність андеррайтерів. Ломбарди в фінансовій інфраструктурі. Діяльність недержавних пенсійних фондів. Діяльність фінансових компаній. Хеджери та спекулянти. Інститути спільного інвестування як основний вид інституційних інвесторів на фондовому ринку.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40 балів) підсумковий (екзаменаційний) контроль (60 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: 1. Практичні заняття, робота у малих групах, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (30 балів), Робота у ВНС (10 балів) Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента (50 балів): - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – ускладнені тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі . Усна компонента (10 балів) Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2017. – 424с. 2. Цінні папери : практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича . — К. : Знання, 2013. – 791 с. 3. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).