Монетарна політика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.060
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Коць Ольга Олегівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Монетарна політика» є набуття здатності студентами вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру шляхом оволодіння знань щодо сутності таких категорій як монетарна політика, ролі центральних банків в системі монетарного та банківського управління, інструментів монетарної політики та механізму їхнього застосування, фінансової та цінової стабільності, таргетування.
Завдання: ЗК 06 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК 08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел СК 01 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища СК 02 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури СК 04 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач СК 05 Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку СК 08 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування СК 10 Здатність визначати, огрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення СК 14 Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин
Результати навчання: ПР 01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем ПР 04 Знати механізм функціонування державних фінансів, у тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування ПР 05 ВОлодіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова система, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) ПР 07 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської системи та страхування ПР 12 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців та нефахівців у фінансовій сфері діяльності ПР 13 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів ПР 14 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів ПР 16 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання прктичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати ПР 28 Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із урахуванням напрямів монетарної політики держави
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Фінанси, гроші та кредит, Теорія оподаткування, Діджиталізація у фінансах, Інваестування, Публічні фінанси - кореквізит: Місцеві фінанси, Фінанси і соціальна політика, Фінансовий аналіз у публічних фінансах
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Монетарна політика» передбачає оволодіння знань щодо сутності, принципів, видів та інструментів монетарної політики, ролі та основ організації діяльності центрального банку, місця центрального банку в системі монетарного управління, ролі центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності, прийняття рішень з монетарної політики та передавального механізму впливу монетарної політики на реальну економіку.
Опис: Центральні банки в системі монетарного управління. Сутність та правила монетарної політики. Цілі та завдання монетарної політики. Інструменти монетарної політики. Таргетування. Рішення з монетарної політики. Фінансова стабільність. Передавальний механізм впливу монетарної політики на реальну економіку.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний екзаменаційний контроль, комп’ютерне тестування, захист контрольних робіт та науково-дослідних завдань. При дистанційній роботі передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Індивідуальні та контрольні роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту лектора через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти відбувається на основі виконання завдань в межах практичних занять (поточний контроль) та виконання екзаменаційного контролю. Рішення викладача про оцінювання рівня знань та умінь студента виявленого під час виконання завдань в межах практичних та семінарських занять та екзаменаційного контролю оцінюється за національною шкалою і 100-бальною шкалою та переводиться у шкалу ECTS відповідно до такої шкали переведення: 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень. Пропорційно до вищенаведеної шкали відбувається оцінювання знань здобувачів освіти під час усного опитування на практичних заняттях та під час усної компоненти на екзамені. Якщо здобувач розкрив тему доповіді, яку підготував на практичне заняття, дав відповіді на додаткові запитання, то отримує 5 балів, якщо були незначні недоліки у доповіді – 4 бали, якщо не зумів відповісти на усі запитання – 3 бали, якщо наявні значні недоліки у доповіді та відповідях на запитання – 2 бали, якщо тему доповіді розкрив частково і на додаткові запитання не відповідав – 1 бал. Таких доповідь кожен здобувач має зробити щонайменше 1 за семестр. Максимальна кількість балів – 10. Опитування відбувається на основі лекційного матеріалу. Впродовж семестру кожного здобувача необхідно опитати щонайменше 5 разів і виставити йому 0-2 бали відповідно до його відповідей на запитання: 2 – всі відповіді правильні, 1 – частина відповідей є правильними, інші – неправильні чи відсутні, 0 – відповідей немає на жодне запитання викладача. Отримання балів за розв'язування задач передбачає, що здобувач освіти на практичному занятті бере безпосередню участь у цьому процесі: диктує формулу, пояснює вхідні дані та подальший хід розв'язку задачі, виконує розрахунки, відповідає на запитання викладача. Залежно від складності задачі та обсягу виконаної роботи викладач оцінює відповідь здобувача у 2-3 бали – сумарно за семестр здобувач може отримати не більше 10 балів навіть за умови, що він розв'язав більше задач. Тестування викладач проводить у зручній для нього формі: самостійні роботи, тести у ВНС, тести у ігровій формі (наприклад, Kahoot!). Тестувань має бути щонайменше 2 за семестр. Допускається більше тестувань, проте виділені бали на тестування не мають перевищувати 10 загалом. Екзаменаційний білет містить 19 завдання 3 рівнів складності: 3 завдання 1 рівня складності по 1 балу, 13 завдань 2 рівня складності по 3 бали, 3 задачі – 18 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Доповіді на практичних заняттях – 10 Розв'язування задач – 10 Тестування – 10 Усне опитування – 10 Поточний контроль Мах = 40 Екзамен Письмова компонента - 50 Екзамен Усна компонента - 10
Рекомендована література: - Фіскальна і монетарна політика: макроекономічний аналіз та інституційне середовище: навч. посіб. / Є. В. Ткач, П. О. Нікіфоров. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022. 240 с. - Глущенко С. В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2017. - 63 с. - Колодізєв О. М. Формування монетарної політики національного банку в контексті забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] : монографія / Колодізєв О. М., Губарєва І. О., Огородня Є. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ІНЖЕК, 2015. - 325 с. - Стельмах В.С. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін : монографія / Стельмах В.С. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2009. – 404 с. - Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії [Текст] : монографія / [Т. Смовженко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженка, канд. екон. наук, доц. Г. Я. Стеблій ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ , 2010. - 272 с.
Уніфікований додаток: 11. УНІФІКОВАНИЙ ДОДАТОК Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).