Міжнародні банківські операції

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.068
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Мороз Наталія Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка кваліфікованих спеціалістів у банківській сфері шляхом формування у студентів знань щодо здійснення міжнародних банківських операцій для обслуговування міжнародної торгівлі, дослідження форм міжнародних розрахунків і валютних операцій, можливостей застосування їх на практиці, переваг і недоліків кожної з них.
Завдання: Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури; проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами, використовуючи фінансову інфраструктуру; здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: гроші та кредит, фінанси, банківська система, фінансовий ринок. - кореквізит: фінансовий аналіз, фінансова інфраструктура, дистрибуція фінансових продуктів та послуг, фінансовий моніторинг і протидія шахрайству.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей здійснення міжнародних банківських операцій для обслуговування міжнародної торгівлі, дослідження форм міжнародних розрахунків і валютних операцій, можливостей застосування їх на практиці, переваг і недоліків кожної з них.
Опис: Передумови виникнення та розвиток міжнародної діяльності банків. Сутність, елементи та функції міжнародної банківської діяльності. Характеристика середовища міжнародної банківської діяльності. Транснаціональні банки. Міжнародні банки. Міжнародні банківські розрахунки. Міжнародні валютні операції банків. Міжнародний банківський кредит і його вплив на економічний розвиток України. Вплив банків за участю іноземного капіталу на забезпечення інтеграції економіки України в міжнародний фінансовий простір. Банківські гарантії як інструмент забезпечення фінансових зобов’язань у міжнародних розрахунках. Ризики у міжнародній банківській діяльності. Сучасні тенденції розвитку міжнародної банківської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45 %) - тестове опитування, усне опитування на практичних заняттях, виконання науково-дослідних завдань та їх захист, виконання лабораторних робіт та їх захист; екзаменаційний контроль (55%) - тестування, розв’язування задач, усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Тестування у ВНС – 12 балів; виконання лабораторних робіт - 20 балів; виконання науково-дослідних завдань до практичних занять – 13 балів. Підсумковий контроль: Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – 5 балів; Завдання 2-го рівня – 15 балів; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі - 20 балів. Усна компонента – 15 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні банківські операції». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8637. 2. Міжнародні стандарти банківської справи: навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 260 с. 3. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник / Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 106 с. 4. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навчальний посібник / О.І. Береславська; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 367 с. 5. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / Л. Мороз, О. Кобилюх, О. Гірна, І. Алєксєєв, A. Мазур, І. Лащик, П. Віблий, Н. Мороз, Л. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c. 6. Бондаренко Л. П., Мороз Н. В. Впровадження буферів капіталу як інструментів макропруденційного регулювання українського банківського сектору [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8657
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).