Казначейська справа

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.058
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами фундаментальних теоретичних знань щодо управління публічними фінансами та прикладних базових знань з методики планування та виконання бюджетів бюджетної системи України, організації та реалізації бюджетного контролю
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: - Здатність до діагностики стану фінансових систем ( державні фінанси, в тому числі бюджетна та податкові системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) - Здатність складати та аналізувати фінансову звітність - Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи і страхування - Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем - Знати механізм функціонування державних фінансів, у тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської справи та страхування - Розуміти принципи,методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування - Формувати та аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію - Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування - Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозуванні і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із врахуванням напрямків монетарної політики держави
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Публічні фінанси Кореквізит: Державне управління інвестиційною діяльністю
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна надає студентам можливість засвоєння теорії і практики управління державними і місцевими фінансами; дозволяє закласти наукові основи і навички фахово-орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень у бюджетній сфері
Опис: 1. Системи касового виконання бюджету. 2. Учасники процесу касового виконання бюджету . 3. Організаційні основи та бюджетні повноваження органів Державної казначейської служби України. 4. Платіжна система виконання бюджетів. 5. Організація касового виконання бюджету за доходами. 6. Виконання бюджету за видатками органами Казначейства. 7. Перерахування міжбюджетних трансфертів та регулювання міжбюджетних відносин 8. Бухгалтерський облік виконання бюджету. 9. Звітність про виконання бюджетів 10. Організація контролю в системі Казначейства
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%), контрольний захід (60%), екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (20%) передбачає тестову і усну компоненти, виконання індивідуальних дослідницьких завдань (14%), виконання навчальних кейсів (6%) на практичних заняттях. Екзаменаційний контроль передбачає письмову компоненту (50%)у і усну компоненту (10%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль проводить двічі упродовж семестру. Перший поточний контроль (10 % балів) охоплює 1-5 теми навчальної дисципліни; другий поточний контроль (10% балів) охоплює 6-10 теми навчальної дисципліни. Завдання поточного та екзаменаційного контролів містять тести 1-го рівня складності (охоплюють текстовий матеріал навчальної дисципліни, передбачають вибір однієї з 5 варіантів текстових відповідей) та тести 2-го рівня складності (охоплюють матеріал практичних занять, передбачають вибір однієї з 5 варіантів числових відповідей)
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2.Бюджетна система: Підручник / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар.– Львів.: Видавництво «Львівської політехніки», 2019. – 398 с. 3. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. – 400 с. 4. Піхоцька О.М., Фурдичко Л.Є., Синютка Н.Г. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О.М., Фурдичко Л.Є., Синютка Н.Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328с. 5. Бюджетна система України:навчальний посібник в схемах і таблицях / С.В.Качула, Г.Є.Павлова, Л.В.Лисяк, ДобровольськаО.В., Л.І.Катан. –Дніпро: Монолит, 2021. –332 с. 6. Миськів Г. Бюджетна система: теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях) : навчальний посібник. Львів :Растр-7, 2020. – 272 с. 7. Бюджетна система: тенденції розвитку / [В.М. Мазярчук та ін.]; під ред. В.М. Мазярчука. – Київ: «ФОП Лопатіна О.О.», 2019. 384 с. 8. Стоян В.І., Русін В.М. Казначейська система виконання бюджету : навчальний посібник. Тернопіль: Астон, 2015. – 372 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»