Місцеві фінанси

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.059
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Вівчар О.Й.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення засад організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади.
Завдання: Загальні та фахові компетентності ЗК13 Здатність реалізувати свої права і обовязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. СК02 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та структур. СК14 Здатність аналізувати форми і методи планування державних та місцевих бюджетів, оцінювання ефективності державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин
Результати навчання: знати: суть, мету і завдання місцевих фінансів, основні інструменти та механізми управління місцевими фінансами, формування та склад дохідної частини місцевих бюджетів, кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів, склад місцевих податків і зборів, суть бюджетного регулювання та його цілі і методи, казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів, , фінансове забезпечення підприємств комунальної власності, специфіку фінансової діяльності підприємств житлового господарства. уміти: володіти принципами, методами побудови місцевих бюджетів, аналізувати доходи та видатки місцевих бюджетів, застосовувати нормативні підходи у бюджетному плануванні, організувати виконання місцевих бюджетів за видатками, використовувати інструменти та методи бюджетного регулювання, організувати фінансову діяльність підприємств комунальної власності, а також підприємств житлового господарства. ПР16 Застосувати набуті знання для розвязання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР21 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. ПР27 Аналізувати доходи і видатки держави та обєднаних територіальних громад та стан фінансів субєктів господарювання сфери публічних фінансів. ПР28 Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінанси, бюджетна система - кореквізит: макрофінансування організація фінансового бюджетування на підприємстві
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення засад організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевогосамоврядування виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади.
Опис: Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації. Склад місцевих податків і зборів. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини і їх складові. Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності. Фінанси житлово-комунального господарства.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (20 балів) - контрольна робота (10балів) - контрольний захід (70 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі. Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 0% - завдання не виконано; 40% - завдання виконано частково та містять суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 60% - завдання виконано повністю або невчасно, але містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% - завдання виконано вчасно, правильно і без зауважень. На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань двох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 20 тестів*2 бал = 40 балів; Рівень 2 – розв’язати задачі – 2 задачі *5 балів = 10 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 10 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс україни: кодекс україни від 08.07.2010 № 2456-VI // Голос україни. - 2010. - № 143. 2. Податковий кодекс України: зі змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 3.Закон України «Про засади державної регіональної політики» № 156–УІІ від 05.02.2015р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19 4.Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» №157 – УІІ від 05.02.2015р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 5. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2016. – 677 с. 6.Вівчар О.Й., Курило О.Б., Кащишин В.М. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Львів.: Львівська політехніка, 2014. – 264 с. . 7. Сунцова С.О. Місцеві фінанси: 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України, 2010. – 488с 8.Лагутіна Л.О. Джерела формування місцевих бюджетів сільських територій в умовах децентралізації. - Збірник наук.праць. - Випуск 6.2020. 9.Тимченко О.М., Сирібрянська Ю.В. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки// Фінанси України, 2012, № 7 С. 17-28. 10.Набатова Ю.О., Ус Т.В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів/ Ефективна економіка. №5, 2021
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).