Страхові послуги

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.069
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент Кондрат Ірина Юріївна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами базових теоретичних знань з теорії і практики роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах, формування теоретичних і практичних знань щодо порядку та процедури укладання страхових угод з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, визначення величини страхових премій та страхового відшкодування, розуміння загальних закономірностей розвитку сучасного страхового ринку, в тому числі в умовах воєнного стану, та його зв’язку з іншими секторами фінансового ринку.
Завдання: Формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: Здатність працювати у команді. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). фахові компетентності: Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність здійснювати ефективні комунікації. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у страховій сфері. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Актуарна математика. Фінансовий ринок Кореквізит: Дистрибуція фінансових продуктів та послуг. Фінансова інфраструктура. Фінансовий моніторинг та протидія шахрайству.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок для укладання та ведення страхових угод при страхуванні життя та пенсій, страхуванні від нещасних випадків, медичному страхуванні, страхуванні підприємницьких ризиків, сільськогосподарському страхуванні, страхуванні технічних, фінансово-кредитних ризиків, автотранспортному, морському, авіаційному страхуванні, а також страхуванні майна і відповідальності громадян, у тому числі в умовах воєнного стану.
Опис: Страхові послуги й особливості їх реалізації. Порядок укладання і ведення страхової угоди. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Страхування підприємницьких ризиків. Сільськогосподарське страхування. Страхування технічних ризиків. Страхування фінансово-кредитних ризиків. Автотранспортне страхування. Морське страхування. Авіаційне страхування. Страхування майна і відповідальності громадян.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (усне опитування, лабораторні роботи, контрольна робота (45 %) - підсумковий контроль: письмово-усна форма (55%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: • Тестове опитування; • Усне опитування на практичних заняттях; • Обговорення практичних кейсів та розробка рекомендацій щодо їх вирішення; • Виконання лабораторних робіт та їх захист. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю; Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально- методичний комплекс з дисципліни «Страхові послуги» для студентів Інституту економіки і менеджменту, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Укладачі: к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Кондрат І.Ю., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Шевчук О.О., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ярошевич Н.Б. Електронний навчально- методичний комплекс розміщено за адресою: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7526. 2. Кондрат І. Ю. Страхові послуги: Підручник / І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич, П. Г. Ільчук, А. І. Якимів – Львів: "Новий світ 2000", 2021. – 386 с. 3. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б., Калайтан Т. В., Якимів А. І. Оцінювання довгострокової стійкості пенсійної системи України та перспективи її розвитку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 1, № 42. – С. 226–239. 4. Мінцберг Г. Міфи про охорону здоров’я. Як не помилитися, реформуючи медичну систему / пер. з англ. Дар’я Прокопик. – К.: Наш формат, 2019. – 232 с. 5. Oleksandra Shevchuk, Iryna Kondrat and Jolanta Stanienda (2020). Pandemic as an accelerator of digital transformation in the insurance industry: evidence from Ukraine. Insurance Markets and Companies, 11(1), 30-41. doi:10.21511/ins.11(1).2020.04. 6. 16. Manko, B. A. (2022). Erie Insurance: Monitoring technology in the car insurance market and the issue of data privacy. Journal of Information Technology Teaching Cases. https://doi.org/10.1177/20438869221117571.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).