Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.050
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Скоропад І.С.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними основами теорії оцінки та практичними прийомами і методами оцінювання вартості майна для використання знань та вмінь при оцінюванні фінансових активів суб'єктів господарювання, передачі їх в оренду, підготовці до продажу, для страхування, при використанні майна в якості застави в процесі банківського кредитування
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач, обгрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення, з'ясовувати причинно-наслідкові зв"язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб'єктів господарювання, у тому числі фінансових установ
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'ектів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування, використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності, діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: "Гроші та кредит" "Фінанси" "Фінанси підприємства" "Фінансова статистика"
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення методів оцінки економічних процесів, що відбуваються на підприємстві, визначення особливостей формування фінансових ресурсів та їх оптимального використання
Опис: Економічний зміст фінансової діяльності -Особливості фінансової діяльності суб'єктів підприємництва різних організаційно-правових форм -Власний капітал підприємства -Внутрішні джерела фінансування підприємства -Дивідендна політика підприємства -Позичковий капітал підприємства -Фінансові аспекти реструктуризації підприємства -Фінансові інвестиції підприємства -Оцінка вартості майна підприємства -Фінансова діяльність у сфері ЗЕТ -Фінансовий контролінг -Бюджетування на підприємстві
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні, самостійна робота
Критерії оцінювання результатів навчання: В процесі навчання студент повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати до ??50 балів (10 балів на практичних заняттях, 30 балів за виконання та захист лабораторних робіт, 10 балів за тестування у ВНС) для студентів денної форми навчання ??50 балів (10 балів на практичних заняттях, 20 балів за виконання та захист лабораторних робіт та 10 балів за виконання та захист контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання До обов'язкових видів робіт поточного контролю входять: У виконання і захист лабораторних робіт із таким розподілом балів: - для студентів денної форми навчання лабораторна робота 1 - 9 балів лабораторна робота 2 - 5 балів лабораторна робота 3 - 7 балів лабораторна робота 4 - 9 бали - для студентів заочної форми навчання лабораторна робота 1 - 5 балів лабораторна робота 2 - 5 балів лабораторна робота 3- 5 балів лабораторна робота 4- 5 балів При оцінюванні кожної лабораторної роботи викладачем враховується правильність розрахунків та відповіді студента на поставлені запитання. виконання індивідуального завдання та його захист (презентація) - 5 балів; У активність студента при обговоренні лекційного матеріалу, розв'язуванні задач і виконанні завдань - 5 балів. Виконані контрольні роботи оцінюються в максимальну кількість балів 10, якщо вони виконані з врахуванням усіх методичних рекомендацій, оформлені і захищені в терміни, передбачені викладачем. Тестування відбувається у BHC (https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8777). Час проведення визначає викладач. Максимальна кількість балів становить - 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: А - оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаемозв'язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язуванні практичних задач; ??В - оцінка «добре» (80-87 балів) виставляється за добрі знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретични положення при розв'язанні практичних задач; ??С - оцінка «добре» (71-79 балів) виставляється за добрі знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач; ??D - оцінка «заловільно» (61-70 балів) виставляеться за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних задач; ??Е - оцінка «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних задач; - FX - оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач; ??F - оцінка «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00- (25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв'язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень дисципліни
Рекомендована література: - Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр. – К. : Ліра-К, 2015. – 182 с. - Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 2006. — 312 с. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. посібник / І.С. Скоропад, О.Б.Курило, О.М. Чубка, О.В.Дідух, І.О.Кривецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 344с. - Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. - К.: КНЕУ, 2006. -312 с. - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Чайковська та ін..: - 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2011. -231.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги налае Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол No 35)