Фінансовий аналіз

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.071
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка О. М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансового стану підприємств, фінансових установ, бюджетних організацій, глобальне розуміння аналізу показників діяльності установ, формування і аналізування фінансової та бюджетної звітності, використання економіко-математичних методів та моделей для вирішення фінансових задач.
Завдання: загальні компетентності: - ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. - ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові компетентності: - СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. - СК0З. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). - СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. - СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. - СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. - СК17. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. ПР25. Застосовувати методи фінансового контролінгу для аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі диверсифікації, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності. ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: фінансовий ринок, банківництво, фінанси диверсифікованих підприємств кореквізит: міждисциплінарний курсовий проект з аналізу діяльності фінансових установ, страхові послуги, міжнародні банківські операції
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» передбачає поглиблене засвоєння студентами знань щодо проведення аналізу фінансового стану підприємств, фінансових установ, бюджетних організацій, зокрема ознайомлення з сутністю понять фінансовий аналіз та методики його здійснення, проведення горизонтального і вертикального аналізів, аналізу дохідності та рентабельності, аналізу стану та структури майна, аналізу ділової активності, аналізу фінансової стійкості та ліквідності, проведення факторного аналізу. Особлива увага звернена на формування у студентів навичок “читання” фінансової звітності, тобто формування попередніх та поглиблених аналітичних висновків на основі дослідження фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Опис: Теоретичні основи фінансового аналізу. Теоретико-практичні аспекти аудиторської діяльності. Аналіз прибутковості підприємства. Оцінка стану майна підприємства. Оцінка ділової активності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності державного підприємства та ліквідності його балансу. Аналіз позиції підприємства на ринку цінних паперів. Оцінка вартості підприємства. Фінансова неплатоспроможність та методи оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємства. Факторний аналіз. Аналіз фінансового стану банку. Фінансовий аналіз діяльності бюджетних установ. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності місцевого бюджету. Фінансовий аналіз діяльності страхових компаній.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: - оцінювання виконання та захист лабораторних робіт; - виконання індивідуального завдання; - розв’язування задач. Екзаменаційний контроль: - тестовий контроль; - усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль (45%): практичні заняття (15%), виконання та захист лабораторних робіт (30%); екзамен (55%): письмова компонента (45%), усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни “Фінансовий аналіз”. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=8527. Сертифікат № 03940 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінансовий аналіз", Е41-231-966/2021 від 22.04.2021р. Автор Бондаренко Л.П. 2. Тринька Л., Іванчук (Липчанська) О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. К.: Алерта, 2014. 768с. 3. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. 92 с. 4. Школьник І.О., Боярко І.М., Дейнека О.В. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 368 с. 5. Чубка О.М., Желізняк Р.Й. Cash Flow менеджмент у банківській діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. Видавничий дім «Гельветика». 2019. Випуск № 40. С.161-169. 6. Познякова О.І., Чубка О.М., Горлач Н.Ю. Вибір оптимального методичного підходу визначення вартості підприємств спиртової галузі з позиції ділової активності. Економічний простір. № 165. 2021. С. 125-130. 7. Ливдар М.В., Чубка О.М., Фітяк Д.А. Оцінка фінансового стану та ймовірності банкрутства АТ «Укрзалізниця». Економіка та суспільство. № 36. 2022.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).