Міждисциплінарний курсовий проект з аналізу діяльності фінансових установ (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.072
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін В.В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета курсового проекту полягає у виконанні студентами визначених завдань на основі здобутих у процесі навчання практичних навичок щодо аналізу діяльності фінансових установ (банків та небанківських фінансових інститутів).
Завдання: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. СКОЗ. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Фінансовий аналіз» «Інвестування», «Фінансова звітність».
Короткий зміст навчальної програми: У результаті якісного виконання проекту студент повинен вміти виконувати аналіз фінансового стану фінансових установ з позиції традиційності подій, темпів змін, прогнозування; здійснювати аналізування активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, прибутку, показників фінансового стану; виявляти можливі способи покращення фінансового стану фінансового посередника.
Опис: ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни (виконанні курсового проекту) включають оцінювання: якості опрацювання літературних джерел та повноти розкриття теоретичної частини згідно варіанту завдання, правильності застосування методів оцінювання фінансової стабільності кредитної установи, а також ефективності запропонованих заходів для забезпечення фінансової стабільності, обгрунтованості висновків за результатами досліджень при виконанні курсового проекту, повноти відповідей та здатності аргументовано представляти результати досліджень під час захисту курсового проекту, якості і своєчасності оформлення роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: зміст курсового проекту (70%) захист курсового проекту (30%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Регламентується Положенням Національного університету «Львівська політехніка»: Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів (СВО ЛП 03.09) та Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (СВО ЛП 03.10). 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Національний банк України. Наглядова статистика. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist 2. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ 3. Тринька Л. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Л.Тринька, О.Іванчук (Липчанська). – К.: Алерта, 2014. – 768с. 4. Сокольська Р.Б. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман, Т.В. Акімова. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 92 с. 5. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. / [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 368 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).