Міждисциплінарний курсовий проект з аналізу фінансової діяльності суб'єктів підприємництва (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.052
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент, доцент Скоропад І. С
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою написання курсового проєкту є поєднання знань з теорії і практики управління фінансовими ресурсами, організації фінансової діяльності, набуття навичок проведення експрес-аналізу суб’єкта підприємництва, виявлення позитивних сторін діяльності та існуючих проблем.
Завдання: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: фінанси, фінансова звітність, економічний аналіз, фінанси підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Завдання курсового проєкту полягають у: - характеристиці фінансової діяльності суб’єкта підприємництва; - оцінці динаміки та стану ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, прибутковості підприємства, ефективності використання його майна, забезпечення оборотними коштами; - оцінці складу, структури і динаміки джерел фінансування (капіталу), змін у складі і структурі власного і позикового капіталу; - проведенні порівняльного аналізу показників фінансової діяльності з середньогалузевими показниками.
Опис: РОЗДІЛ 1. Характеристика фінансової діяльності суб’єкта підприємництва РОЗДІЛ 2. Експрес-аналіз суб’єкта підприємництва РОЗДІЛ 3. Аналіз ефективності використання капіталу суб’єкта підприємництва РОЗДІЛ 4 Порівняльний аналіз показників фінансової діяльності з середньогалузевими показниками
Методи та критерії оцінювання: Усний захист виконаного курсового проекту. Курсовий проект надсилається перед захистом через ВНС на перевірку викладачу або на його електронну пошту через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформі MS Teams.
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів); • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів); • F – оцінка «незадовільно» (00-49).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист виконаного курсового проекту - 100.
Рекомендована література: 1. Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 368 с. 2. Сокольська Р.Б. Фінансовий аналіз – навчальний посібник / Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман, Т.В. Акімова, Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 92 с. 3. Хома І.Б. Фінансовий аналіз – навчальний посібник / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 344 с. 4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», затверджений Верховною Радою України від 16.07.1999 р. No 996 — XIV (з змінами і допов.).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).