Фінанси зарубіжних корпорацій

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.053
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Вівчар О.Й
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни „Фінанси зарубіжних корпорацій” єсприяння здобуттю студентами знань з фінансових відносин корпорацій іноземної юрисдикції, в першу чергу розвинутих країн; освоєння студентами особливостей розвитку теорій фінансів корпорацій та їх практичне застосування.
Завдання: фахові компетентності: СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК13. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: 1. ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 2. ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 3. ПР26. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами, використовуючи фінансову інфраструктуру знати: сутність теорій фінансів корпорацій та їх основні компоненти; сутність, характерні риси і структурні елементи фінансового ринку зарубіжних корпорацій; елементи фінансової звітності зарубіжних корпорацій; загальні характеристики структурних елементів капіталу корпорації; засади оподаткування корпорацій провідних країн світу; форми і види діагносики стану корпорацій; основні напрямки структурної перебудови корпорацій зарубіжних країн; умови формування та основні світові фінансові центри; особливості бюджетування капітальних вкладень зарубіжних корпорацій; роль і місце зарубіжних корпорацій в системі глобальних фінансів; механізм здійснення міжнародних фінансових операцій; особливості регулювання світових фінансових потоків; фінансові корпорації України в системі світових фінансів. уміти: користуватися методами аналізу фінансової звітності корпорацій; розраховувати загальну вартість інвестицій, ціну капіталу, проводити аналіз дивідендної політики корпорацій; визначати показники прибутковості, ліквідності, стабільності акціонерного капіталу; проводити комплексний аналіз фінансового стану корпорацій Методи навчання і викладання Лекції, практичні, інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: усне опитування; виступи на практичних заняттях, тестування, оцінювання активності, виконання науково-дослідних завдань тощо. Екзаменаційний контроль: усне опитування, тестовий контроль
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. пререквізит: інвестування, фінансовий аналіз в корпораціях, фінансова звітність 2. кореквізит: корпорація і фінансова інфраструктура, фінансова статистика
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи корпоративних фінансів та зарубіжних моделей корпоративного управління. Роль і місце корпоративних фінансів у фінансових системах зарубіжних держав. Управління діяльності зарубіжних корпорацій за допомогою фінансових інструментів. Особливості управління структурою капіталу зарубіжних корпорацій. Сучасні теорії ринку капіталів.
Опис: Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних Корпорація як суб’єкт права Фінансова звітність і методи її аналізу . Фінансове планування та контроль Оцінювання капіталу корпорації Ціна капіталу і ризик Структура капіталу корпорації
Методи та критерії оцінювання: 1.поточний контроль (20 балів) 2.контрольна робота (10балів) 3.контрольний захід (70 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі. Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 0% - завдання не виконано; 40% - завдання виконано частково та містять суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 60% - завдання виконано повністю або невчасно, але містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% - завдання виконано вчасно, правильно і без зауважень. На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань двох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 20 тестів*2 бал = 40 балів; Рівень 2 – розв’язати задачі – 2 задачі *5 балів = 10 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 10 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль (ПК): ДФН: 1. Поточне опитування та комп’ютерне тестування – 14 б.; тестування за темами у ВНС– з переведенням у шкалу 0-4 бали. Відсутні обмеження щодо кількості спроб та мінімальної кількості балів. 2. Виконання та захист лабораторних робіт – 4*4 бали, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 16 бали. Наявність помилок в розрахунках передбачає повернення на доопрацювання. За оформлення та представлення бали не знижуються. Додатковими балами (до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей відповідно до стандартів ВО Львівської політехніки. Поточний контроль (ПК): ЗФН: 1. Контрольні роботи 2*7б, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 14 балів. 2. Виконання та захист лабораторних робіт – 4*4 балів, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 16 бали. Наявність помилок в розрахунках передбачає повернення на доопрацювання. За оформлення та представлення бали не знижуються. Екзаменаційний контроль (ЕК). На екзамені здобувач може отримати максимум 70 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент: 1. Письмова компонента. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань двох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1, Рівень 2 – тести: 65 тестів ?1 бали = 65 бали. 2. Усна компонента. Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 5 балів за відповідь на запитання екзаменатора за усіма питаннями, винесеними на семестровий контроль та виконаними завданнями.
Рекомендована література: 1. Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США. — М.: Зерцало, 2014.- 128 с. 2. Боди З.,Мертон Р .К. Финансы:Пер. с англ. — М.:Вильямс, 2005.- 592 с. 4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 1997. – 1120 с. 5. Горбунов А. Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом. — М.: Анкил, 2017. – 192 с. 6. Гуйяр Р. Ж., Келли Дж. Н. Преобразование организации: Пер. с англ. — М.: Дело, 2008. – 376 с. 7. Джонс Э. Деловые финансы: Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 1998. – 416 с. 8. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. посібник. — К.: Тов. Карла Дуйсберга (ФРН), 2002. – 480 с. 9. Полковников Г. В. Английское право о компаниях: Закон и практика. — М.: НИМП, 2000. – 240 с. 10. Колб Р. В., Родричес Р. Дж. Финансовый менеджмент: Учебник: Пер. с англ. — М.: Финпресс, 2001. – 111 с. 11. Контрактное право. Мировая практика: Собр. документов: В 3-х т. — Т. 2. Компании. — М.: Имидж, 1992. – 351 с. 12. Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Управление проектами: Справ. пособие. — М.: Высш. шк., 2014. – 875 с. 14. Модильяни Фр., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ. — М.: Дело, 2018. – 277
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).