Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Паранчук С.В., Вівчар О.Й., Коць О.О., Скоропад І.С., Партин Г.О., Гориславець П.А., Піхоцька О.М., Смірнова Т.О., Червінська О.С., Бонецький О.О., Дідух О.В.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) є завершальною стадією навчання студентів ОР «Бакалавр» в університеті, головною метою якої є оволодіння методикою вирішення (розв’язання) сучасних проблем (задач) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.
Завдання: Під час виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі загальні компетентності: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. Під час виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі спеціальні (фахові) компетентності: СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
Результати навчання: ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: фінансовий аналіз, бюджетна система, фінансовий ринок, практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності та теоретичної бази обраної проблеми. Аналіз і узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень: аналіз фінансового стану об’єкта дослідження; аналіз предмета дослідження за темою роботи; прогнозування показників фінансово-господарської діяльності. Обґрунтування застосування економіко-математичних методів відповідно до теми роботи для розв’язку прикладних фінансово-господарських задач, визначення і вибір оптимальних варіантів економічного розвитку об’єкта дослідження. Розробка рекомендованих заходів, обґрунтування цільового рівня критеріальних підсумкових фінансово-економічних показників; формування системи заходів та вибір інструментів розв’язання проблем; оцінювання впливу запропонованих заходів (проектів) на підсумкові фінансово-економічні результати.
Опис: БКР за обсягом основного тексту (до списку використаних джерел) становить 30 сторінок. Структура пояснювальної записки та обсяг окремих розділів залежать від особливостей теми роботи, об’єкта і предмета дослідження. Робота містить такі складові: Вступ, Розділ 1. Теоретико-аналітична частина, Розділ 2. Спеціальна частина, Висновки, Список використаних джерел, Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання змісту роботи та доповіді на публічному захисті, відповідей на питання, відгук керівника, рецензія рецензента
Критерії оцінювання результатів навчання: Керівник оцінює роботу у відгуку керівника, вказуючи на сильні сторони роботи, зазначаючи недоліки роботи, якщо такі виявлено. Рецензент оцінює роботу у рецензії. Остаточна оцінка кваліфікаційної роботи формується за результатами публічного захисту перед членами ЕК.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 94 бали – оцінка “відмінно” виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які досліджуються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач 80 балів – оцінка “добре” виставляється за знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, незначні недоліки в оформленні роботи 66 балів – оцінка “задовільно” виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, недоліки в оформленні роботи
Рекомендована література: Методичні рекомендації для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Алєксєєв І.В., Гориславець П.А., Бондарчук М.К., Партин Г.О., Хома І.Б., Шкварчук Л.О., Коць О.О., Чубка О.М., Желізняк Р.Й, Бонецький О.О.– Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2019. – 40 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35). (https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/1553/178-10vid08092017-2-9.pdf).