Дистрибуція фінансових продуктів та послуг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.073
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Наталія Мороз
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка кваліфікованих спеціалістів у сфері фінансових послуг шляхом формування у студентів знань щодо особливостей доведення фінансових продуктів та послуг до споживача. У рамках програми проводиться дослідження сучасних технологій дистрибуції фінансових продуктів і послуг, формуються навички налагодження їх ефективної збутової мережі та здійснення ефективного обслуговування клієнтів фінансових установ. Здійснення порівняльного аналізу фінансових продуктів різних фінансових установ формує розуміння особливостей функціонування фінансового сектору та конкурентних переваг.
Завдання: Здатність працювати у команді. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Здатність здійснювати ефективні комунікації. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування; використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення; здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: маркетинг, страхування, фінанси, банківська система, фінансовий ринок; - кореквізит: фінансова інфраструктура, фінансовий моніторинг і протидія шахрайству.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей доведення фінансових продуктів та послуг до споживача. Дослідження сучасних технологій дистрибуції фінансових продуктів і послуг, формуються навички налагодження їх ефективної збутової мережі та здійснення ефективного обслуговування клієнтів фінансових установ.
Опис: Стратегії у сфері систем доведення фінансового продукту до споживача. Види систем надання фінансових послуг споживачам та їх характеристика. Фінансовий супермаркет як альтернативне місце дистрибуції фінансових продуктів та послуг. Канали дистрибуційної політики. Дистанційні системи обслуговування. Комплекс рішень дистрибуційної політики фінансової установи. Оцінка ефективності дистрибуційної стратегії фінансової установи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45 %) - тестове опитування, усне опитування на практичних заняттях, виконання науково-дослідних завдань та їх захист, виконання лабораторних робіт та їх захист; екзаменаційний контроль (55%) - тестування, розв’язування задач, усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Тестування у ВНС – 7 балів; виконання лабораторних робіт - 20 балів; виконання науково-дослідних завдань до практичних занять – 18 балів. Підсумковий контроль: Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – 5 балів; Завдання 2-го рівня – 15 балів; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі - 20 балів. Усна компонента – 15 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Дистрибуція фінансових продуктів та послуг». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8640. 2. Сучасні технології маркетингового менеджменту : монографія / М.М. Іванов ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. 183 с. 3. Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 508 с. 4. Трансформаційні процеси в національній економіці під впливом Fintech-інновацій : монографія / П.М. Рубанов ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. Суми : Сумський державний університет, 2020. 451 с. 5. Клапків Ю. М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 6. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / Л. Мороз, О. Кобилюх, О. Гірна, І. Алєксєєв, A. Мазур, І. Лащик, П. Віблий, Н. Мороз, Л. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).