Фінансовий моніторинг і протидія шахрайству

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.075
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Охоплення концептуальних, теоретико-методологічних, організаційно-правових і прикладних засад здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, а також сутності фінансових шахрайств та особливостей їхнього прояву у різних сферах економічної діяльності, опанування практичними способами протидії злочинним діям шахраїв.
Завдання: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 3K13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
Результати навчання: ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Банківська система кореквізити: Фінансова інфраструктура; Дистрибуція фінансових продуктів і послуг
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань з теорії та практики здійснення фінансового моніторингу та протидії шахрайству у фінансовому секторі. Завданнями дисципліни є: • вивчення теоретичних засад запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • вивчення методологічних та нормативно-організаційних аспектів здійснення державного та первинного фінансового моніторингу; • формування системи знань з теорії та практики проведення фінансового моніторингу в комерційному банку; • оволодіння практикою проведення ідентифікації та вивчення клієнтів банку, виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, управління ризиками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; • оволодіння методами виявлення і протидії шахрайству при здійсненні фінансових операцій, вивчення новітніх форм шахрайства, що виникають у зв’язку із розвитком технологій. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі здійснення фінансових операцій та заходів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Вивчення дисципліни ґрунтується на тому, що студент володіє базовими знаннями в галузі грошей і кредиту, банківської справи, фінансів, фінансового аналізу, державного регулювання фінансового сектору.
Опис: Поняття, сутність та основні риси легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Світовий досвід та міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Національна система запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Національна оцінка ризиків легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Організація первинного фінансового моніторингу у фінансових установах. Належна перевірка клієнтів фінансових установ. Виявлення та реєстрація операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Типові схеми легалізації (відмивання) доходів з використанням фінансових установ. Ризик-орієнтований підхід у сфері фінансового моніторингу. Сутність і види фінансового шахрайства. Протидія шахрайству у фінансовому секторі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: • Тестування; • Усне фронтальне опитування; • Виступи на практичних заняттях; • Робота над практичними кейсами • Контрольна робота • Захист індивідуального завдання Екзаменаційний контроль: • Тестування; Усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 21 до 40 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 20 балів: Тест до тем 1-4 – 4 бали; Тест до тем 5-9 – 4 бали; Тест до тем 10-11 – 2 бали. 2. Робота на семінарських заняттях, участь в обговоренні кейсів, доповіді оцінюється максимум у 10 балів. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом. Індивідуальне завдання з дисципліни виконується шляхом підготовки студентом тез доповіді обсягом 3-4 сторінки на одну із рекомендованих тем. Студент має право запропонувати власну тему індивідуального завдання у разі, якщо вона пов’язана із пов’язана із тематикою бакалаврської кваліфікаційної роботи чи місцем проходження практики. Індивідуальне завдання оцінюється в 12 балів, з яких 8 балів за зміст і оформлення завдання і максимально 4 бали за захист. 4. Виконання контрольної роботи максимум 8 балів. Студент, який вчасно (до початку екзаменаційної сесії) не виконав усі 3 обов’язкові види робіт або не набрав 21 бал з поточного контролю, не допускається до екзамену. На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Екзаменаційний білет складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Перший та другий рівень – тестування у ВНС, максимум 40 балів (письмова компонента); Третій рівень – 2 питання описового характеру (максимум 4 бали за кожне) та 2 питання проблемного характеру (максимум 6 балів за кожне), відповідь на які здобувач надає під час усної компоненти. З урахуванням відповідей на додаткові питання екзаменатора максимальний бал становить 20 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Регламентується Положенням Національного університету «Львівська політехніка»: Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів (СВО ЛП 03.09) та Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (СВО ЛП 03.10). 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 N 361-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 2. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу. Затверджене Постановою Правління Національного банку України 19.05.2020 № 65 (зі змінами і доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n13 3. Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на жовтень 2020 року) – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181221/BOOK/FATF%20Recommendations_UKR_17_12_2018.pdf 4. Рисін В. В., Степанова А. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.80 5. Рисін В. В., Корначук О. Ю. Ризики залучення банків до схем відмивання грошей. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7853 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.2 6. Рисін В. В., Карпець А. Р. Особливості новітніх способів відмивання грошей з використанням фінансових установ. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 132–140. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-132-140
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).