Корпоративна соціальна відповідальність у фінансах (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка О. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою написання курсового проєкту є поєднання знань з теорії і практики розробки та реалізації соціально-відповідальних проєктів та програм і набуття здобувачами відповідних професійних компетентностей, що забезпечують сталий розвиток учасників ринку.
Завдання: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно. СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК14. Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин.
Результати навчання: ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: корпорації і фінансова інфраструктура, фінанси і соціальна політика, страхові послуги кореквізит: фінанси зарубіжних корпорацій, державний фінансовий контроль, фінансова інфраструктура
Короткий зміст навчальної програми: Загальний опис діяльності учасника ринку, характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища його соціальної відповідальності, визначення сфер використання сучасних моделей управління соціальною відповідальністю, характеристика складових моделі корпоративної соціальної відповідальності; аналіз основних показників результативності програм корпоративної соціальної відповідальності та методів оцінки ефективності соціальних інвестицій.
Опис: Розділ 1. Управління корпоративною соціальною відповідальністю. Розділ 2. Формування програми корпоративної соціальної відповідальності. Розділ 3. Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності.
Методи та критерії оцінювання: Усний захист виконаного курсового проекту. Курсовий проект надсилається перед захистом через ВНС на перевірку викладачу або на його електронну пошту через канал зв’язку @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформі MS Teams.
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів); • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів); • F – оцінка «незадовільно» (00-49).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Захист виконаного курсового проекту - 100.
Рекомендована література: 1. Григор’єва О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: навчально-методичний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2017. 88с. 2. Матушкіна М.В. Корпоративна соціальна відповідальність: навчальний посібник. Старобільськ. 2017. 201с. 3. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Хлевицька Т.Б. Соціальна відповідальність бізнесу: навчальний посібник. Київ. Державний університет телекомунікацій, 2020. 222 с. 4. Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина 2. Корпоративна соціальна відповідальність: навч. посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 228 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).