Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.043
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н. , доцент Лащик І.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи – формування у студентів в умовах роботи на ПОУ професійних здібностей на основі використання теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії фінансиста.
Завдання: Завданням переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є: • закріплення теоретичних знань на місцях практики; • практичне освоєння методів фінансової роботи у фінансових органах, на підприємствах, у банках, страхових організаціях та ін.; • збирання, систематизація необхідних матеріалів для оформлення звіту з практики та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи; • систематизація та закріплення знань з таких дисциплін як: фінанси, страхування, банківська система, бюджетна система та ін. Загальні компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність планувати та управляти часом. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями Здатність бути критичним і самокритичним. Здатність працювати у команді. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) Спеціальні компетентності: Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність здійснювати ефективні комунікації. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
Результати навчання: Програмні результати проходження практики Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами, використовуючи фінансову інфраструктуру Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. Уміння Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Комунікація Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію Автономія і відповідальність Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: банківська система, бюджетна система, фінанси підприємств, податкова система, фінансова звітність, фінансовий ринок, оцінювання стану фінансів підприємств, основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Кореквізити: кваліфікаційний екзамен, виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи; захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи покликана забезпечити формування у студентів в умовах роботи на ПОУ професійних здібностей на основі використання теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії фінансиста. Підприємства, організації та установи (ПОУ) проводять практику згідно з завданням і програмою, а саме: забезпечують робочі місця для практики, створюють необхідні умови для набуття практичних навичок в організуванні фінансової роботи, управління фінансовими ресурсами; забезпечують практикантам можливість користуватися спеціальною літературою та техніко-економічною документацією, допомагають в збиранні матеріалів для звіту з практики, проводять інструктаж з техніки безпеки та охорони праці; контролюють виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку.
Опис: Структура звіту з практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи: - Титульна сторінка; - Заповнення бланку «Завдання та результати проходження практики»; - Зміст; - Вступ; - Розділ 1. Загальна характеристика ПОУ та правові основи функціонування; - Розділ 2. Перелік та коротка характеристика чинних нормативно-правових актів та інших документів які регулюють фінансово-господарську діяльність ПОУ; - Розділ 3. Аналізування показників фінансової звітності ПОУ у динаміці (горизонтальне аналізування); - Розділ 4. Аналізування питомої ваги показників фінансової звітності ПОУ у динаміці (вертикальне аналізування); - Розділ 5. Аналізування співвідношень між окремими показниками діяльності ПОУ у динаміці (коефіцієнтне аналізування фінансового стану); - Розділ 6. Характеристика теми бакалаврської кваліфікаційної роботи та обґрунтування її актуальності для досліджуваного ПОУ; - Розділ 7. Охорона праці та техніка безпеки на ПОУ; - Висновки; - Список використаних джерел; - Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Контроль за ходом практики на базах практики. Методи оцінювання знань: контроль за виконанням програми практики та індивідуального завдання (наукових досліджень за темою БКР), захист звіту за результатами практики (100 балів).
Критерії оцінювання результатів навчання: За результатами проходження переддипломної практики студентом складається диференційований залік при спеціально створеній комісії. Залік за результатами проходження практики та захисту звіту з практики проводиться, виходячи з сумарної максимальної оцінки – 100 балів, з яких, 40 балів відповідає оцінці керівника від бази практики за таким алгоритмом: - оцінка «відмінно» - 40 балів; - оцінка «добре» - 30 балів; - оцінка «задовільно» - 20 балів. 60 балів – це найбільша оцінка, яку може виставити комісія навчального закладу, за таким розподілом: 30 балів за якість виконання звіту про практику, а саме, - дотримання структури звіту та змісту кожного розділу – 5-7 балів; - повнота і глибина аналізу економічної діяльності з посиланнями на фактичну інформацію, наведену в Додатках до звіту - 6-8 балів; - обґрунтування шляхів вирішення проблеми, обумовленої темою МКР - 5 - 10 балів; - дотримання вимог до оформлення звіту, зокрема, наявність посилань – на використані джерела інформації – 3- 5 балів. 30 балів за рівень захисту звіту, а саме, - рівень володіння інформацією, наведеної в звіті, - 5-10 балів; - обґрунтування відповідності інформації, зібраної для магістерської кваліфікаційної роботи, темі роботи - 5-10 балів; - вміння охарактеризувати наявність (або відсутність) розбіжності між теоретичними концепціями, отриманими в навчанні, і практичною реалізацією фінансової роботи - 5-10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351 (v0351281-94) від 20.12.94) Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» / http://zakon.rada.gov.ua › z0035-93. 2. Методичні рекомендації зі складання програми практики студентів вищих навчальних закладів Міністерства освіти України від 14.02.96 р. №31-5/97. / http://sites.znu.edu.ua › Metod_rekom_pro_rozrob_progr_prak 3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 10.12.2015 р. № 235-10. / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 87 – 109. 4. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147. 5. Порядок формування робочої програми навчальної дисципліни» затверджений наказом ректора від 24 червня 2016 року №118-06. 6. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників. / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 203 – 211.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).